SFS 1996:263 Lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1988:688) om kontaktförbud / SFS 1996:263 Lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
SFS 1996_263 Lag om ändring i lagen (1988_688) om besöksförbud

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

410

SFS 1996:263
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud;

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 och 21 §§ lagen (1988:688)

om besöksförbud skall ha följande lydelse.

19 § Sammanträde inför rätten skall alltid hållas, om någon part begär

det.

21 § Vid rättens handläggning av ärenden om besöksförbud gäller i
övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Därvid gäller i fråga om
begäran om prövning vad som sägs i den lagen om ansökan.

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

background image

411

SFS 1996:263

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.