SFS 2009:437 Lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1988:688) om kontaktförbud / SFS 2009:437 Lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
090437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 och 11 §§ lagen (1988:688) om

besöksförbud ska ha följande lydelse.

10 §

Den mot vilken förbudet avses gälla och den som förbudet avses

skydda har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet. Rätten att ta del av
uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400).

11 §

Innan frågan om besöksförbud prövas, ska den mot vilken förbudet

avses gälla samt den som förbudet avses skydda underrättas om uppgifter
som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och
ges tillfälle att yttra sig över dem. Frågan får dock avgöras utan att så har
skett, om åtgärderna är uppenbart obehövliga, om det kan befaras att det
annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet eller om
avgörandet inte kan uppskjutas.

�&klagaren bestämmer hur underrättelse enligt första stycket ska ske.

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap.
3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:437

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.