SFS 2003:484 Lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1988:688) om kontaktförbud / SFS 2003:484 Lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
030484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud;

utfärdad den 18 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1988:688) om

besöksförbud

dels

att 2, 4, 6, 14, 15 och 19 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 a, 6 a, 7 a och

13 a §§ av följande lydelse.

1 a §

Besöksförbud enligt 1 § får avse också förbud att uppehålla sig i en

bostad som brukas gemensamt med annan, om det på grund av särskilda om-
ständigheter finns en påtaglig risk för att den mot vilken förbudet avses gälla
kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid (be-
söksförbud avseende gemensam bostad).

Besöksförbud avseende gemensam bostad får meddelas endast om
1. skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än det intrång eller

men i övrigt som förbudet innebär för den som förbudet avses gälla, och

2. den som förbudet avses skydda förbinder sig att medverka till att den

mot vilken förbudet avses gälla i rimlig utsträckning får tillgång till sina per-
sonliga tillhörigheter.

2 §

Om det kan antas att ett besöksförbud enligt 1 § inte är tillräckligt, får

förbudet utvidgas till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av en annan
persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen brukar
vistas (utvidgat besöksförbud).

Den som har överträtt ett utvidgat besöksförbud får meddelas förbud att

uppehålla sig inom ett större område än som följer av första stycket (särskilt
utvidgat besöksförbud). Förbudet får omfatta ett eller flera områden i anslut-
ning till sådana platser där den andra personen har sin bostad eller arbets-
plats eller annars brukar vistas. Det får inte avse ett större område än vad
som är nödvändigt.

Särskilt utvidgat besöksförbud får meddelas endast om skälen för ett så-

dant beslut väger väsentligt tyngre än den inskränkning i rörelsefriheten som
förbudet innebär för den som förbudet avses gälla.

4 §

Besöksförbud skall meddelas för viss tid, högst ett år. Besöksförbud

avseende gemensam bostad får dock meddelas för högst 30 dygn.

Besöksförbudet gäller omedelbart, om inte annat bestäms.

1

Prop. 2002/03:70, bet. 2002/03:JuU17, rskr. 2002/03:224.

SFS 2003:484

Utkom från trycket
den 8 juli 2003

background image

2

SFS 2003:484

Ett besöksförbud får förlängas med högst ett år i taget. Ett besöksförbud

avseende gemensam bostad får endast förlängas om det finns särskilda skäl
och med högst sju dygn i taget.

6 §

Kan det antas att besöksförbud avseende gemensam bostad kommer att

meddelas, är den som förbudet avses gälla skyldig att på tillsägelse av en po-
lisman följa med till ett förhör som hålls omedelbart därefter, om förhör på
platsen inte kan äga rum eller det annars är av vikt för utredningen att den
som förbudet avses gälla följer med till förhör. Vägrar han eller hon utan gil-
tig orsak, får polismannen ta med honom eller henne till förhöret.

Ett förhör enligt första stycket får inte avslutas senare än sex timmar efter

det att den förhörde togs med till förhöret.

6 a §

Frågor om besöksförbud skall handläggas skyndsamt.

I fråga om besöksförbud avseende gemensam bostad skall åklagarens be-

slut i ärendet meddelas med särskild skyndsamhet. Har den som avses med
förbudet tagits med till förhör skall beslut i ärendet, om det inte finns något
synnerligt hinder, meddelas i samband med att förhöret avslutas.

7 a §

I fråga om besöksförbud avseende gemensam bostad skall ett offent-

ligt biträde förordnas för den som förbudet gäller eller avses gälla, om det
inte måste antas att behov av biträde saknas. Frågan om förordnande skall
prövas så snart som möjligt.

Ett sådant biträde har samma rättigheter som en offentlig försvarare.

13 a §

När ett beslut om besöksförbud avseende gemensam bostad har

meddelats får en polisman avlägsna den som avses med förbudet från bosta-
den.

14 §

�&klagarens beslut i fråga om besöksförbud skall prövas av tings-

rätten, om den som har ålagts besöksförbud eller den som förbudet avses
skydda begär det. Begäran om sådan prövning skall göras skriftligen eller
muntligen hos åklagaren, som i så fall skall överlämna ärendet till rätten.
Omfattar ärendet beslut om besöksförbud avseende gemensam bostad skall
åklagaren utan dröjsmål överlämna ärendet till rätten.

15 §

Behörig domstol är den tingsrätt där åklagare som har prövat frågan

om besöksförbud skall föra talan i brottmål i allmänhet. Omfattar ärendet en
prövning av ett beslut om besöksförbud avseende gemensam bostad, skall
vad som sägs i 19 kap. 12 § andra meningen rättegångsbalken om domstols
befattning med förundersökning och användande av tvångsmedel tillämpas.

19 §

2

Sammanträde inför rätten skall alltid hållas, om någon part begär det.

Omfattar ärendet en prövning av ett beslut om besöksförbud avseende ge-

mensam bostad skall tingsrätten även utan särskild begäran hålla samman-
träde i ärendet så snart det kan ske och, om det inte finns något synnerligt
hinder, senast på fjärde dagen efter det att rättens prövning påkallades hos

2

Senaste lydelse 1996:263.

background image

3

SFS 2003:484

åklagaren. �rendet skall, om det inte finns något synnerligt hinder, avgöras i
anslutning till sammanträdet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)

3* SFS 2003:481�501

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.