SFS 2010:1953 Lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1988:688) om kontaktförbud / SFS 2010:1953 Lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
101953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1988:688) om besöks-

förbud ska ha följande lydelse.

5 §

Ett beslut om besöksförbud ska delges den mot vilken förbudet avses

gälla. Delgivning får inte ske enligt 34�38 och 47�51 §§ delgivningslagen
(2010:1932).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats

före den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1953

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.