SFS 2007:246 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning / SFS 2007:246 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
070246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning;

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning skall ha följande lydelse.

14 §

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 c § eller 4 §

första och tredje styckena sekretesslagen (1980:100) skall utan hinder av
sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om den misstänkte som behövs för
en rättspsykiatrisk undersökning. Detsamma gäller uppgifter om den miss-
tänkte som behövs för ett läkarutlåtande som anges i 4 § andra stycket lik-
som för ett yttrande av Socialstyrelsen över ett sådant utlåtande eller sådant
läkarintyg som anges i 4 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

SFS 2007:246

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.