SFS 2014:816 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning / SFS 2014:816 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
140816.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om
rättspsykiatrisk undersökning;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning

dels att 11 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 a och 16 a §§, av föl-

jande lydelse.

5 a § Vid en undersökningsenhet inom Rättsmedicinalverket ska 1 kap.
4�6 §§, 2 kap., 3 kap. och 4 kap. 1�10 §§ häkteslagen (2010:611) tilläm-
pas när det gäller den som är häktad eller annars frihetsberövad och tas in
på enheten för att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

När den som inte är frihetsberövad genomgår en rättspsykiatrisk undersök-

ning eller en läkarundersökning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild per-
sonutredning i brottmål, m.m. vid en enhet som avses i första stycket, ska
1 kap. 6 § andra stycket, 2 kap. 11 och 12 §§, 4 kap. 2 §, 3 § 1 och 4, 5�9 §§
och 10 § första stycket 2 häkteslagen tillämpas.

Vid en enhet som avses i första stycket ska 4 kap. 11 och 12 §§ samt 8 kap.

1 och 2 §§ häkteslagen tillämpas.

Det som föreskrivs om Kriminalvården ska tillämpas på Rättsmedicinal-

verket.

11 § Den som är intagen med stöd av 10 § kan ges vård enligt bestämmel-
serna i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. När det gäller den som
inte genomgår rättspsykiatrisk vård tillämpas bestämmelserna i 18�24 §§
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård vid undersökningsenhet inom
hälso- och sjukvården.

16 a § När det gäller beslut som avses i 5 a § tillämpas 7 kap. häkteslagen
(2010:611) om beslut och överklagande. Det som föreskrivs om Kriminal-
vården ska tillämpas på Rättsmedicinalverket.

17 §

2 Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över att denna lag och

föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Tillsynen omfattar
dock inte tillämpningen av 5 a §.

1 Prop. 2013/14:222, bet. 2013/14:JuU35, rskr. 2013/14:319.

2 Senaste lydelse 2012:939.

SFS 2014:816

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:816

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunilla Berglund
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.