SFS 1991:2044

912044.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

_

SFS 1991:2044

om ändring 1 lagen (1991:1137) om rättspsykiatrlsk

Utkom från trycket

undersökning;

15 januari 1992

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1991; 1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning skall ha följande lydelse.

4 § Rätten får överlämna någon till rättspsykiatrlsk vård utan särskild

utskrivningsprövning under förutsättning att det i målet har gjorts en
rättspsykiatrlsk undersökning eller har inhämtats ett läkarintyg enligt 7 §

lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., som

omfattar de medicinska förutsättningarna för att döma till sådan påföljd.

Om den misstänkte vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrlsk vård, behöver rät­
ten dock endast inhämta utlåtande om de medicinska förutsättningarna

från den chefsöverläkare som är ansvarig för vården.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1991/92:2, JuU4, rskr. 24.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.