SFS 1966:301

660301.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 301

om rättspsykiatrisk imdersökning i krottmål;

given Slockholms sloii den 16 juni 1966,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: alt Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

: . 1 §.

I bro ttmål äger rätten Lesluta om undersökning av den misstänktes sin­

nesbeskaffenhet (rättspsykiatrisk undersökning) enligt denna lag. ,

Rättspsykiatrisk unders�lcning utföres av läkare vid rättspsyldatrisk kli­

nik eller s tation eller av annan läkare som medicinalst3nrelsen u tser. Medi­

cinalstyrelsen bestämmer undersökningarnas fördelning på kliniker och

stationer.

'

2 §.

Beslut om rättspsykiatrisk undersökning får meddelas, om den miss­

tänkte erkänt gärningen eller övertygande bevisning förebragts att han be-

gätl den och undersökningen lean antagas få betydelse för bestämmande av

brottspåföljd eller i annat hänseende för målets avgörande-

Finner rätten att svårare straff än böter ej bör följa på brottet, får rätts­

psykiatrisk un dersökning beslutas endast om särskilda skäl föreligga.

3

;

Rätten f år ej förordna att någon skall överlämnas till sluten psykiatrisk

^⬢ärd utan att rättspsykiatrisk undersökning företagits. Detta gäller dock

ej beträffa nde den som är intagen på sjuldius med stöd av beslut enligt

nndra stycket lagen den 16 juni 1966 { nr 293) om bere_dande av sluten

Psjkiatrisk vård i Adssa fall eller på grund av domstols förordnande eller

som är utskriven på försök enligt 19 § samma lag, om det enligt utlåtande

''V medicinalstyrelsen är uppenbart att fortsatt vård kan beredas honom

stod av lagen.

^^bcslut om rättspsykiatrisk undersölJiing skall meddelas så snart det kan

jjndersökmngen skall utföras med'största möjliga skyndsamhet. Skriftligt

"ilande över unde^i^en skall avges tiH rät ten

in l

om u ndersökningen inkom till den ^7»^^ ^"Ysn^VTärskiir falf

TTT^gcn hör. Medicinalstyrelsen äger medge anstånd i särskilt fal .

'^P. 106G: GO; L'U 29; Rskr 232.

kS�C^SöPP. Sucnsk författningssamling 1966, .Vr 301 >^04

¬

background image

1966 ⬢ Nr 301

5 §.

Utlåtande 5\er rattspsykiatiisk undersökning skall, om annat ej följer av

rattens beslut, innehål la "uttalande dels om förutsättningarna for att bereda

den misstänkte \ård med stod av lagen om beredande av sluten psykiatrisk

^ård 1 \issa fall, dels om den misstänktes sinnesbeskaffenhet Viå gärningens

begående Anser undersoknmgslälmren att den misstänkte på grund av sm

sinnesbeslmffenliet bör bli föremål för annan åtgärd än sluten psykiatrisk

^ård, skall detta anmarkas

.

Undersokningslakaicn skall i utlåtandet ange de omständigheter på Mlka

han grundar sina uttalanden

6 §.

Om 1 ätten infordrar medicinalstyrelsens utlåtande o^er verkställd rätts-

psykiatrisk undeisoknmg, skall styrelsen Md behov komplettera undersök-

ningen

Medicinalstyrelsen skall i sitt utlåtande taga ställning till undersokmngs-

lakaiens uttalanden och, om stjrelsens mening a\Mker från undersokmngs-
lakarens, ange skalen hal for

7 g

Den som ar liäktad och skall undergå i attspsyliiatnsk undersökning skall

så snai 1 det lämpligen kan ske o^ ei foras till den klinik vid vilken undersök­

ningen skall utforas Om undersökningen ej skall utforas vid rattspsykiat-

iisk klinik, skall han i stallet forvaras i fångvårdsanstalt eller häkte. _

Hai misstänkt, som ar haktad, for rattspsykiatrisk undersoknmg förva-

1 ats på annan plats an i häkte, skall han återföras till häktet så snart un

dersökningen a\ slutats Ar han enligt undersokmngslakarens utlåtande i be-

ho\ av sluten psykiatrisk ^ård, skall han i stallet foI^aras på rattspsykiat­
risk klunk.

Har ratten forordiiat att någon skall ö\erlämnas till sluten psykiatrisk

\ård och därMd förklarat att han skall \ara haktad, skall han vårdas på

1 attspsyluatnsk klinilc eller psykiatrisk avdelning i kruninalvårdsrajong

till dess han intages på sjukhus enligt 12 § lagen om beredande av sluten

psykiatrisk vård i vissa fall Han får, a ven sedan domen i målet vunnit laga

kraft, hindras att lamna kliniken eller avdelningen och i övngt underkastas

del tvång som ar nödvändigt med hansyn till andamålet med vården eller

tor att skydda honom sjalv eller omgivnmgen

S

-

Den som ai på fn fot och skall undergå rattspsykiatrisk undersökning ar

skyldig att inställa sig for undersökningen på tid och plats som undersök­

nings läkaren bestämmer Undersökningen bör om möjligt bedrivas på så­

dant sätt att den misstänkte ej hindras i sm förvärvsverksamhet eller åsam­

kas annan allvaihg olägenhet.

Underlålei misstänkt som ar på fri fot att mstalla sig till rattspsykiatrisk

undci sökning eller foreligger annat skal att antaga att han ej kommer att

fiivilligt medverka till imdersoluimgen, ager ratten besluta om hans intag­

ning på VISS r attspsykiatrisk khnik I beslutet skal! fastställas den längsta

tid, högst tre veckor, under vilken den misstänkte får hällas kvar pä klini­

ken Kan undersökningen ej avslutas inom fastställd tid, ager rätten besluta

om fortsatt intagning under ytterligare högst tre veckor

Den som ar intagen på laltspsykiatnsk klinik med stöd av första stycli^t

får hindras att lamna kliniken och i ovngt underkastas det tvång som är

¬

background image

1966 . Nr 301

nöJvändigt med hänsyn till ändamålet med intagningen eller för ,ii .1 an

lionom själv vller omgiraingen.

®

skydda

Framställning om in tagning pä rättspsykiatrisl; klinik med stöd av första

Jljcket gorcs av undersokmngsMmren. Den misstänkte skall berefe^Ulk

fälle atl yttra sig over framstallnmgen.

ui-reaas iui«

10 §.

Polismynäigliet skall på begär^ av undersökningsläkaren lämna liand-

raclcniilg om ni isslankl, som ar på fri fot, icke ställer sig till förfogande för

rättspsyliiatnsk u ndersökning som han skall undergå.

11 §.

Talan mot heslut, varigenom rätten med stöd av 9 § första stycket för­

ordnat atl någon skall vara intagen för undersökning på rattspsykiatrisk

kliniJv, lores särskilt.

Beslut som rätten meddelat med stöd av denna lag länder omedelbart till

efterrättelse. Beträffande beslut enligt 9 § första stycket gäller detta dock

endast om beslutet innefattar förordnande om fortsatt intagning för un­

dersökning på rattspsykiatrisk klinik.

, - ^

12 §.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Konung­

en eller myndighet som Konungen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967.

Vid tillämpning av 3 § jämställes den som är kvarhållen på sinnessjukhus

efter prövning enligt 12 § sinnessjuklagen den 19 september 1929 (m* 321)

med d en som är intagen med stöd av beslut enligt 9 § andra stycket lagen

om beredande av sluten psykiatrisk vård 1 vissa fall och den som utslcrivits

på försök enligt 19 § sinnessjuklagen'med den som utskrivits på försök en­

ligt 19 § Jagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa faJl.'

�r någ on, som ej är häktad vid lagens ikraftträdande, intagen på sinnes­

sjukhus eller s innessjukavdeJning vid fångvården på grund av dom, som ej

vunnit laga kraft, äga till dess så sker bestämmelserna i 47 § 1 och 2 sin-

uessjnklagen tillämpning på honom. Bestämmelsen i 47 § 1 tredje stycket

uämnda lag om sinnessjuknämnden gäller därvdd psykiatriska nämnddn.

Har rätten med stöd av bestänunelse som gällde före lagens ikraflträdan-

förordnat om intagning av misstänlet på sinnessjukhus för undersökning,

f^ir den misstänkte ej på grund av detta förordnande kvarhållas på sjukhu-

set längre tid ä n tre veckor från ikraftträdandet. Kan undersökningen ej av­

slutas inom denna tid, får beslut om intagning för undersökning meddelas

9 § denna lag, dock ej för längre tid än sammanlagt tre veckor. Sä-

länder omedelbart till efterrättelse,

Vörekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelse

^°jn ersatts genom bestämmelse i denna lag, skall den nya bestämmelsen

'ulampas,

Het alla som ^'oderbör hava sig hörsamligen att efterxät^ Till yttermera

Jässo hava Vi d etta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sigill

''^1^'äfta låtit.

Stockholms slott den 16 juni 1966.

GUSTAF ADOLF

""^"'icdepartemcntet)

"" ''''

'

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.