SFS 2023:282 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning / SFS 2023:282 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
SFS2023-282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk

undersökning

Utfärdad den 17 maj 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1137) om
rättspsykiatrisk undersökning2

dels att nuvarande 14 a § ska betecknas 14 b §,
dels att 12 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 b och 14 a §§, av följande

lydelse.

5 b § Ett urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov får tas på en
person som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning om det behövs för
att kunna bedöma personens psykiska eller kroppsliga tillstånd.

En urinprovtagning får inte utföras eller bevittnas av någon av motsatt

kön som inte är läkare eller legitimerad sjuksköterska.

12 § Rätten får inhämta ett yttrande av Socialstyrelsen över sådan
utredning som avses i 3 eller 4 §.

Om det behövs, ska Socialstyrelsen komplettera utredningen. När en

rättspsykiatrisk undersökning kompletteras, ska det som föreskrivs om
sådana undersökningar i 5�5 b §§, 6 § första stycket och 8�11 §§ tillämpas.
Socialstyrelsen får ge en viss läkare i uppdrag att utföra kompletteringen.

14 §3 Den som bedriver verksamhet där det gäller sekretess enligt 25 kap.
1�5 §§ eller 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller
tystnadsplikt enligt 29 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 6 kap. 12 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) ska trots sekretessen eller tystnadsplikten
lämna ut sådana uppgifter om den misstänkte som behövs för en rätts-
psykiatrisk undersökning.

Detsamma gäller uppgifter om den misstänkte som behövs för ett

läkarutlåtande som avses i 4 § andra stycket liksom för ett yttrande av
Socialstyrelsen över ett sådant utlåtande eller ett sådant läkarintyg som avses
i 4 § första stycket.

14 a § Sådana uppgifter om den misstänkte som behövs för en
rättspsykiatrisk undersökning ska lämnas ut av

1 Prop. 2022/23:82, bet. 2022/23:JuU19, rskr. 2022/23:188.
2 Senaste lydelse av 14 a § 2003:417.
3 Senaste lydelse 2009:450.

SFS

2023:282

Publicerad
den

23 maj 2023

background image

2

SFS

2023:282

1. Försäkringskassan, trots att uppgifterna omfattas av sekretess enligt

28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

2. Arbetsförmedlingen, trots att uppgifterna omfattas av sekretess enligt

28 kap. 11 eller 12 § samma lag,

3. Kriminalvården, trots att uppgifterna omfattas av sekretess enligt

35 kap. 15 § samma lag,

4. Migrationsverket, trots att uppgifterna omfattas av sekretess enligt

37 kap. 1 § samma lag, och

5. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, trots att uppgifterna omfattas

av sekretess enligt 38 kap. 1 § första stycket 1, 2, 3 eller 5 samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

GUNNAR STR�MMER

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.