SFS 1994:419 Lag om brottsofferfond

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:419) om brottsofferfond / SFS 1994:419 Lag om brottsofferfond
SFS 1994_419 Lag om brottsofferfond

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:419 Lag

om brottsofferfond;

Utkom från trycket
den 7 juni 1994

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Den som döms för ett eller flera brott skall, om fängelse ingår i

straffskalan för något av brotten, i domen åläggas att betala en avgift på

1

Prop. 1993/94: 143, bet. 1993/94: JuU25, rskr. 1993/94:320.

762

background image

SFS 1994:419

763

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Bestämmelserna i 1 § gäller dock

inte i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

GUN HELLSVIK

(Justitiedepartementet)

300 kr. Detsamma gäller när fråga om ansvar för brott tas upp av åklagare

genom strafföreläggande.

Avgift skall inte tas ut om påföljdseftergift meddelas.

2 § Bestämmelserna i 35kap. 7 § brottsbalken om bortfallande av böter
gäller även avgift enligt denna lag.

3 § Avgifterna skall föras till en brottsofferfond. Fondens medel skall,
enligt de föreskrifter som regeringen bestämmer, användas för verksamhet
som gagnar brottsoffer.

Regeringen får besluta att kostnaderna för förvaltning av fonden skall

ersättas av fondens medel.

4 § Närmare föreskrifter om förvaltningen av fonden meddelas av rege-
ringen.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.