SFS 2013:653 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll / SFS 2013:653 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
130653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll ska ha följande lydelse.

12 §

2

Bestämmelser om hur en dom ska befordras till verkställighet och hur

tid för sådan verkställighet ska beräknas finns i lagen (1974:202) om beräk-
ning av strafftid m.m. Bestämmelserna i 10 § andra�femte styckena och 12 § i
den lagen om förpassning till kriminalvårdsanstalt m.m. och om uppskov med
verkställighet ska dock inte gälla i fråga om verkställighet utanför anstalt en-
ligt denna lag.

Vid tillämpning av 10 § första stycket lagen om beräkning av strafftid m.m.

på verkställighet utanför anstalt enligt denna lag ska den dömde föreläggas att
påbörja verkställigheten i sin bostad en viss dag. Strafftiden ska räknas från
den dagen. Bestämmelsen i 25 § lagen om beräkning av strafftid m.m. om
sammanläggning av strafftider ska inte tillämpas under verkställigheten utan-
för anstalt, om det sammanlagda straffet då kommer att överstiga sex måna-
der.

Av 15 § första stycket tredje meningen framgår att övervakningsnämnden i

visst fall ska fastställa hur många dagar av fängelsestraffet som verkställts ut-
anför anstalt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för ansökningar om nåd som har getts in till

regeringen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276.

2 Senaste lydelse 2005:42.

SFS 2013:653

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.