SFS 2008:37 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll / SFS 2008:37 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
080037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 31 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll

2

ska ha följande lydelse.

4 §

3

Den dömde ska under verkställigheten utanför anstalt iaktta skötsam-

het, efter förmåga söka försörja sig samt i övrigt rätta sig efter vad som ålig-
ger honom enligt denna lag och enligt föreskrift som meddelats med stöd av
lagen. Han eller hon ska avhålla sig från alkohol och andra beroendefram-
kallande medel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel samt sådana varor som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl,

skyldig att under verkställigheten på begäran lämna blod-, urin-, utandnings-,
saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är påverkad
av sådana medel eller varor som avses i första stycket andra meningen. Elek-
troniska hjälpmedel får användas för att kontrollera att den dömde avhåller
sig från alkohol.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:618.

3

Senaste lydelse 1999:56.

SFS 2008:37

Utkom från trycket
den 12 februari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.