SFS 2014:1572 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll / SFS 2014:1572 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
141572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 22 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll ska ha följande lydelse.

5 §

2

Den dömde ska betala en avgift, om det är motiverat med hänsyn till

hans eller hennes möjligheter att få inkomst under verkställigheten utanför
anstalt.

Avgiften uppgår till 80 kronor per dag som verkställigheten ska pågå, dock

högst 9 600 kronor för hela verkställighetsperioden. Avgiften ska betalas i
förskott och tillföras brottsofferfonden.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77.

2 Senaste lydelse 2005:42.

SFS 2014:1572

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.