SFS 2016:494 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll / SFS 2016:494 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
160494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1994:451) om inten-

sivövervakning med elektronisk kontroll ska ha följande lydelse.

14 §

2

Beslutet om verkställighet utanför anstalt ska upphävas, om den elek-

troniska kontroll som avses i 3 § annat än tillfälligt blir omöjlig att upprätt-
hålla. Vistelse på sjukhus eller därmed jämförlig inrättning ska dock inte för-
anleda upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt.

Beslut om verkställighet utanför anstalt ska upphävas om den dömde
1. åsidosätter vad som åligger honom eller henne enligt denna lag eller en-

ligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen och det som ligger honom
eller henne till last inte är av mindre betydelse,

2. begär att så ska ske,
3. inte följer föreläggandet att påbörja verkställigheten eller, när verkstäl-

ligheten ska påbörjas, är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av någon
annan anledning än för verkställighet av det straff som beslutet avser, eller

4. innan verkställigheten har påbörjats, antingen döms på nytt till fängelse

eller får villkorligt medgiven frihet förverkad enligt 26 kap. 19 § eller 34 kap.
5 § brottsbalken på sådan tid att han eller hon ska avtjäna fängelse i mer än
sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241.

2 Senaste lydelse 2005:42.

SFS 2016:494

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.