SFS 1996:784 Lag om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll / SFS 1996:784 Lag om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
SFS 1996_784 Lag om ändring i lagen (1994_451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1246

SFS 1996:784
Utkom från trycket
den 2 juli 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksam-
het med intensivövervakning med elektronisk kon-
troll;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:451) om

försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

dels att 1, 2, 4, 5, 12, 14, 16, 17 och 19 §§ samt punkt 1 i ikraft-

trädande- och övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 18 a §, av följande

lydelse.

1

Prop. 1995/96:156, bet. 1995/96:JuU21, rskr. 1995/96:249.

background image

SFS 1996:784

1 § Denna lag är tillämplig vid verkställighet av dom på fängelse,

dock inte fängelse som ådömts enligt 28 kap. 3 § brottsbalken, om den
dömde skall undergå fängelse i högst tre månader.

2 § I fall som avses i 1 § får, på ansökan av den dömde, beslutas att
fängelsestraffet skall verkställas utanför anstalt. En ansökan får inte
bifallas om den dömde är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av

någon annan anledning än för verkställighet av det straff som ansökan
avser eller om särskilda skäl annars talar mot verkställighet utanför
anstalt.

Beträffande verkställigheten utanför anstalt skall, i stället för be-

stämmelserna i 26 kap. 5 § brottsbalken och lagen (1974:203) om kri-
minalvård i anstalt, gälla vad som föreskrivs i denna lag. �ger
villkorlig frigivning rum, skall denna lag inte tilllämpas på den fort-
satta verkställigheten av fängelsestraffet. Vad som gäller för intagna
enligt 26 kap. 7 § brottsbalken gäller också för dem som undergår
verkställighet utanför anstalt.

Verkställigheten utanför anstalt bedrivs under ledning av den fri-

vårdsmyndighet inom vars verksamhetsområde den dömde har sin
bostad.

4 § Den dömde skall under verkställigheten utanför anstalt iaktta
skötsamhet, efter förmåga söka försörja sig samt i övrigt rätta sig efter
vad som åligger honom enligt denna lag och enligt föreskrift som
meddelats med stöd av lagen. Han skall avhålla sig från alkohol och
andra beroendeframkallande medel samt sådana medel som avses i

1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel.

Den dömde är, om inte annat föranleds av medicinska eller liknande

skäl, skyldig att under verkställigheten på anmaning lämna blod-, urin-

eller utandningsprov för kontroll av att han inte är påverkad av sådana
medel som avses i första stycket andra meningen. Elektroniska hjälp-
medel får användas för att kontrollera att den dömde avhåller sig från
alkohol.

5 § Den dömde skall betala en avgift, om det är motiverat med hänsyn
till hans möjligheter att erhålla inkomst under verkställigheten utanför
anstalt.

Avgiften uppgår till femtio kronor per dag som verkställigheten skall

pågå, dock högst 3 000 kronor. Avgiften skall betalas i förskott och till-
föras brottsofferfonden.

12 § Bestämmelser om hur en dom skall befordras till verkställighet och

hur tid för sådan verkställighet skall beräknas finns i lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m. Bestämmelserna i 10 § andra-femte styckena
och 12 § i den lagen om förpassning till kriminalvårdsanstalt m.m. och
om uppskov med verkställighet skall dock inte gälla i fråga om
verkställighet utanför anstalt enligt denna lag.

Vid tillämpning av 10 § första stycket lagen om beräkning av straff-

tid m.m. på verkställighet utanför anstalt enligt denna lag skall den

1247

background image

SFS 1996:784

dömde föreläggas att påbörja verkställigheten i sin bostad en viss dag.
Strafftiden skall räknas från den dagen. Vid tillämpning av
bestämmelsen om nåd i 13 § lagen om beräkning av strafftid m.m. på
sådan verkställighet skall sista dag vara den dag verkställigheten skall
påbörjas. Bestämmelsen i 25 § samma lag om sammanläggning av
strafftider skall inte tillämpas under verkställigheten utanför anstalt,
om det sammanlagda straffet därvid kommer att överstiga tre må-

nader.

Av 15 § första stycket tredje meningen nedan framgår att övervaknings-

nämnden i visst fall skall faställa hur många dagar av fängelsestraffet.

som verkställts utanför anstalt.

14 § Beslutet om verkställighet utanför anstalt skall upphävas, om den

elektroniska kontroll som avses i 3 § annat än tillfälligt blir omöjlig att
upprätthålla. Vistelse på sjukhus eller därmed jämförlig inrättning skall
dock inte föranleda upphävande av beslut om verkställighet utanför
anstalt.

Beslut om verkställighet utanför anstalt skall upphävas om den dömde

1. åsidosätter vad som åligger honom enligt denna lag eller enligt en

föreskrift som meddelats med stöd av lagen och det som ligger honom till
last inte är av mindre betydelse,

2. begär att så skall ske,

3. inte följer föreläggandet att påbörja verkställigheten eller, när

verkställigheten skall påbörjas, är häktad eller intagen i kriminalvårds-
anstalt av någon annan anledning än för verkställighet av det straff
som beslutet avser eller

4. innan verkställigheten har påbörjats, antingen döms på nytt till

fängelse eller får villkorligt medgiven frihet förverkad enligt 26 kap.

19 § eller 34 kap. 4 § brottsbalken på sådan tid att han skall undergå

fängelse i mer än tre månader.

16 § Uppkommer fråga om att upphäva beslut om verkställighet

utanför anstalt, får den frivårdsmyndighet som leder verkställigheten
bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla. Frivårdsmyndighetens
beslut gäller omedelbart. �vervakningsnämnden skall senast den första
arbetsdagen efter den dag då ett sådant beslut meddelades pröva om
det skall bestå. Fastställer inte nämnden beslutet inom den tiden,
upphör det att gälla.

I fall då beslut om verkställighet utanför anstalt tills vidare inte skall

gälla skall övervakningsnämnden skyndsamt ta upp frågan om upp-
hävande av beslutet till slutlig prövning.

Beslut enligt denna paragraf får inte meddelas efter den fastställda

dagen för strafftidens slut.

17 § Om övervakningsnämnden bestämmer att beslutet om verk-

ställighet utanför anstalt skall upphävas eller om det bestäms att be-
slutet tills vidare inte skall gälla, skall den dömde, om verkställigheten
har påbörjats, föras till en kriminaivårdsanstalt för fortsatt verk-

1248

background image

SFS 1996:784

ställighet av fängelsestraffet. Polismyndigheten i den ort där den
dömde vistas skall förpassa honom till en sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får

polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid kriminalvårds-
anstalten i stället för att förpassa honom dit.

18 a § Frågor som avses i 15 och 16 §§ prövas av den övervaknings-

nämnd inom vars verksamhetsområde den frivårdsmyndighet som leder
verkställigheten är verksam. Om det finns särskilda skäl, får även en
annan övervakningsnämnd pröva sådana frågor.

19 §2 �vervakningsnämndens beslut enligt denna lag gäller omedelbart,

om inte annat förordnas.

Den dömde får hos Kriminalvårdsnämnden överklaga ett beslut som fat-

tats av en övervakningsnämnd enligt denna lag.

Kriminalvårdsnämndens beslut får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 4 § och punkt 1 i ikraftträdande-

och övergångsbestämmelserna den 1 augusti 1996, samt i övrigt den

1 januari 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

2

�ndringen innebär att första stycket upphävs.

4 0 - S F S 1996

1249

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994 och upphör att gälla

vid utgången av år 1998. Lagen skall dock även därefter tillämpas på
verkställighet utanför anstalt som pågår eller om vilken beslut
föreligger när lagen upphör att gälla. En ansökan enligt 9 § första
stycket som har gjorts innan lagen upphört att gälla skall prövas enligt
lagen. Beslutas det i sådant fall om verkställighet utanför anstalt skall
lagen fortsätta att tillämpas på denna verkställighet.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.