SFS 1999:56 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll / SFS 1999:56 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
990056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll

2

skall ha följande lydelse.

4 §

3

Den dömde skall under verkställigheten utanför anstalt iaktta sköt-

samhet, efter förmåga söka försörja sig samt i övrigt rätta sig efter vad som
åligger honom enligt denna lag och enligt föreskrift som meddelats med stöd
av lagen. Han skall avhålla sig från alkohol och andra beroendeframkallande
medel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel samt sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om för-
bud mot vissa hälsofarliga varor.

Den dömde är, om inte annat föranleds av medicinska eller liknande skäl,

skyldig att under verkställigheten på anmaning lämna blod-, urin- eller ut-
andningsprov för kontroll av att han inte är påverkad av sådana medel eller
varor som avses i första stycket andra meningen. Elektroniska hjälpmedel får
användas för att kontrollera att den dömde avhåller sig från alkohol.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:618.

3

Senaste lydelse 1996:784.

SFS 1999:56

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.