SFS 2005:42 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll / SFS 2005:42 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
050042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 10 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2, 5, 11, 12 och 14 §§ lagen

(1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2 skall ha föl-

jande lydelse.

1 §

3 Denna lag är tillämplig vid verkställighet av dom på fängelse, dock

inte fängelse som ådömts enligt 28 kap. 3 § brottsbalken, om den dömde
skall avtjäna fängelse i högst sex månader.

2 §

4 I fall som avses i 1 § får, på ansökan av den dömde, beslutas att fäng-

elsestraffet skall verkställas utanför anstalt. En ansökan får inte bifallas, om
den dömde är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av någon annan an-
ledning än för verkställighet av det straff som ansökan avser eller om sär-
skilda skäl annars talar mot verkställighet utanför anstalt.

Har den dömde tidigare undergått verkställighet utanför anstalt i form av

intensivövervakning, får en ansökan bifallas endast om det därefter förflutit
en period av minst tre år under vilken den dömde inte begått något brott som
har föranlett strängare påföljd än böter.

För verkställigheten utanför anstalt skall gälla vad som föreskrivs i denna

lag. Verkställigheten bedrivs under ledning av den lokala kriminalvårds-
myndighet inom vars verksamhetsområde den dömde har sin bostad.

5 §

5 Den dömde skall betala en avgift, om det är motiverat med hänsyn till

hans möjligheter att erhålla inkomst under verkställigheten utanför anstalt.

Avgiften uppgår till femtio kronor per dag som verkställigheten skall

pågå, dock högst 6 000 kronor för hela verkställighetsperioden. Avgiften
skall betalas i förskott och tillföras brottsofferfonden.

11 § Har den dömde ansökt om att få undergå verkställighet av dom på
fängelse utanför anstalt, får han inte tas in i en kriminalvårdsanstalt för att
påbörja verkställigheten innan ansökan slutligt prövats. Den dömde får dock
dessförinnan tas in i en kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet, om

1 Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:618.

3 Senaste lydelse 1996:784.

4 Senaste lydelse 1998:618. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 1996:784.

SFS 2005:42

Utkom från trycket
den 22 februari 2005

background image

2

SFS 2005:42

1. ansökan har gjorts efter den dag han enligt föreläggande som avses i

10 § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. senast
skulle ha inställt sig vid en kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet,

2. han tidigare har gjort en ansökan om att få undergå verkställighet av

straffet utanför anstalt,

3. det är uppenbart att ansökan inte gäller ett fall som avses i 1 § denna

lag,

4. det är uppenbart att ansökan inte kan bifallas på grund av bestämmelsen

i 2 § andra stycket, eller

5. han är häktad.

12 §

6 Bestämmelser om hur en dom skall befordras till verkställighet och

hur tid för sådan verkställighet skall beräknas finns i lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m. Bestämmelserna i 10 § andra � femte styckena
och 12 § i den lagen om förpassning till kriminalvårdsanstalt m.m. och om
uppskov med verkställighet skall dock inte gälla i fråga om verkställighet ut-
anför anstalt enligt denna lag.

Vid tillämpning av 10 § första stycket lagen om beräkning av strafftid

m.m. på verkställighet utanför anstalt enligt denna lag skall den dömde före-
läggas att påbörja verkställigheten i sin bostad en viss dag. Strafftiden skall
räknas från den dagen. Vid tillämpning av bestämmelsen om nåd i 13 § la-
gen om beräkning av strafftid m.m. på sådan verkställighet skall sista dag
vara den dag verkställigheten skall påbörjas. Bestämmelsen i 25 § samma
lag om sammanläggning av strafftider skall inte tillämpas under verk-
ställigheten utanför anstalt, om det sammanlagda straffet därvid kommer att
överstiga sex månader.

Av 15 § första stycket tredje meningen nedan framgår att övervaknings-

nämnden i visst fall skall fastställa hur många dagar av fängelsestraffet som
verkställts utanför anstalt.

14 §

7 Beslutet om verkställighet utanför anstalt skall upphävas, om den

elektroniska kontroll som avses i 3 § annat än tillfälligt blir omöjlig att upp-
rätthålla. Vistelse på sjukhus eller därmed jämförlig inrättning skall dock
inte föranleda upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt.

Beslut om verkställighet utanför anstalt skall upphävas om den dömde
1. åsidosätter vad som åligger honom enligt denna lag eller enligt en före-

skrift som meddelats med stöd av lagen och det som ligger honom till last
inte är av mindre betydelse,

2. begär att så skall ske,
3. inte följer föreläggandet att påbörja verkställigheten eller, när verk-

ställigheten skall påbörjas, är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av
någon annan anledning än för verkställighet av det straff som beslutet avser
eller

4. innan verkställigheten har påbörjats, antingen döms på nytt till fängelse

eller får villkorligt medgiven frihet förverkad enligt 26 kap. 19 § eller 34
kap. 4 § brottsbalken på sådan tid att han skall avtjäna fängelse i mer än sex
månader.

6 Senaste lydelse 1996:784.

7 Senaste lydelse 1996:784.

background image

3

SFS 2005:42

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. Om verkställigheten av fängel-

sestraffet påbörjats i anstalt före ikraftträdandet gäller 1§ i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.