SFS 1998:618 Lag om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll / SFS 1998:618 Lag om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
980618.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
försöksverksamhet med intensivövervakning med
elektronisk kontroll;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:451) om

försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

2

dels att i 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18 och 18 a §§ ordet "frivårdsmyndigheten"

i olika böjningsformer skall bytas ut mot "den lokala
kriminalvårdsmyndigheten" i motsvarande form,

dels att rubriken till lagen, 2, 6 och 20

§§ samt punkt 1 i

övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse.

Lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2 §

3 I fall som avses i 1 § får, på ansökan av den dömde, beslutas att

fängelsestraffet skall verkställas utanför anstalt. En ansökan får inte bifallas,
om den dömde är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av någon annan
anledning än för verkställighet av det straff som ansökan avser eller om
särskilda skäl annars talar mot verkställighet utanför anstalt.

Har den dömde tidigare undergått verkställighet utanför anstalt i form av

intensivövervakning, får en ansökan bifallas endast om det därefter förflutit
en period av minst tre år under vilken den dömde inte begått något brott
som har föranlett strängare påföljd än böter.

För verkställigheten utanför anstalt skall gälla vad som föreskrivs i denna

lag. Verkställigheten bedrivs under ledning av den lokala
kriminalvårdsmyndighet inom vars verksamhetsområde den dömde har sin
bostad.

�ger villkorlig frigivning rum, skall bestämmelserna i lagen (1974:203)

om kriminalvård i anstalt tillämpas på den fortsatta verkställigheten av
fängelsestraffet.

1

Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275.

2

Senaste lydelse av 16 § 1996:784.

Senaste lydelse av 18 a § 1996:784.
3

Senaste lydelse 1996:784.

Svensk författningssamling

SFS 1998:618
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

4 SFS 1998:591�626

background image

SFS 1998:618

6 § Den lokala kriminalvårdsmyndigheten skall under den tid
verkställigheten utanför anstalt pågår utöva noggrann tillsyn över den
dömde och fortlöpande hålla sig underrättad om hans förhållanden.
Myndigheten skall också genom förmedling av stöd och hjälp verka för att
den dömde inte fortsätter att begå brott och för att hans anpassning i
samhället även i övrigt främjas.

Den lokala kriminalvårdsmyndigheten kan vid behov förordna en eller

flera personer att biträda vid tillsynen.

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om ersättning från staten för skador som orsakats av
den dömde vid oavlönat arbete som utförts enligt en föreskrift som har
meddelats med stöd av 8 § första stycket 2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.