SFS 2001:509 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll / SFS 2001:509 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
010509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 17 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll

2

skall ha följande lydelse.

9 §

Kriminalvårdsstyrelsen prövar på skriftlig ansökan av den dömde frå-

gan, om denne skall få undergå verkställighet av dom på fängelse utanför
anstalt. Styrelsen får föreskriva att frågan i stället skall prövas av en lokal
kriminalvårdsmyndighet. Har ett beslut fattats av en lokal kriminalvårds-
myndighet får det ändras av styrelsen. Den som beslutet angår får påkalla
styrelsens prövning, om beslutet gått honom eller henne emot.

Kriminalvårdsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:76, bet. 2000/01:JuU21, rskr. 2000/01:198.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:618.

SFS 2001:509

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.