SFS 2005:981 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll / SFS 2005:981 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
050981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:451) om inten-

sivövervakning med elektronisk kontroll

2

dels att 9 a § skall upphöra att gälla,
dels att i 6�8, 13 och 15 §§ orden ⬝den lokala kriminalvårdsmyndigheten⬝

skall bytas ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝,

dels att 2, 9, 10, 16, 18 och 18 a §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 9 a�9 d §§, av föl-

jande lydelse.

2 §

3 I fall som avses i 1 § får, på ansökan av den dömde, beslutas att fäng-

elsestraffet skall verkställas utanför anstalt. En ansökan får inte bifallas, om
den dömde är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av någon annan an-
ledning än för verkställighet av det straff som ansökan avser eller om sär-
skilda skäl annars talar mot verkställighet utanför anstalt.

Har den dömde tidigare undergått verkställighet utanför anstalt i form av

intensivövervakning, får en ansökan bifallas endast om det därefter förflutit
en period av minst tre år under vilken den dömde inte begått något brott som
har föranlett strängare påföljd än böter.

För verkställigheten utanför anstalt skall gälla vad som föreskrivs i denna

lag. Verkställigheten bedrivs under ledning av Kriminalvården.

9 §

4 Kriminalvården prövar, på skriftlig ansökan av den dömde, frågan om

denne skall få undergå verkställighet av dom på fängelse utanför anstalt.

Kriminalvårdens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Senaste lydelse av
lagens rubrik 1998:618
6 § 1998:618
7 § 1998:618
8 § 1998:618
9 a § 1995:1729
13 § 1998:618
15 § 1998:618.

3 Senaste lydelse 2005:42.

4 Senaste lydelse 2001:509.

SFS 2005:981

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

2

SFS 2005:981

9 a § Ett beslut får inte överklagas enligt 9 § innan beslutet har omprövats
av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet
angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut
som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den

dömdes nackdel.

9 b § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till
Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den dömde fick del av be-
slutet. I begäran om omprövning skall den dömde ange vilket beslut som av-
ses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

9 c § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning
har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvi-
sas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den dömde felak-
tig underrättelse om hur man begär omprövning.

9 d § Kriminalvårdens beslut enligt 9 § överklagas till den länsrätt inom
vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det frivårdskontor är
beläget där den dömde var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades.

10 §

5 Kriminalvården skall informera dömda som avses i 1 § om innehållet

i denna lag.

16 §

6 Uppkommer fråga om att upphäva beslut om verkställighet utanför

anstalt, får Kriminalvården bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla.
Kriminalvårdens beslut gäller omedelbart. �vervakningsnämnden skall se-
nast den första arbetsdagen efter den dag då ett sådant beslut meddelats
pröva om det skall bestå. Fastställer inte nämnden beslutet inom den tiden,
upphör det att gälla.

I fall då beslut om verkställighet utanför anstalt tills vidare inte skall gälla

skall övervakningsnämnden skyndsamt ta upp frågan om upphävande av be-
slutet till slutlig prövning.

Beslut enligt denna paragraf får inte meddelas efter den fastställda dagen

för strafftidens slut.

18 §

7 Den dömde får överklaga Kriminalvårdens beslut enligt 13 § hos den

övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där
den dömde är inskriven är beläget.

18 a §

8 Frågor som avses i 15 och 16 §§ prövas av den övervaknings-

nämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den dömde är
inskriven är beläget. Om det finns särskilda skäl, får även en annan övervak-
ningsnämnd pröva sådana frågor.

5 Senaste lydelse 1998:618.

6 Senaste lydelse 1998:618.

7 Senaste lydelse 1998:618.

8 Senaste lydelse 1998:618.

background image

3

SFS 2005:981

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdssty-

relsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats
före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrel-
sens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrif-
terna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället
gälla Kriminalvården.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Lowén
(Justitedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.