SFS 2014:846 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet / SFS 2014:846 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
140846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om Skatte-

verkets medverkan i brottsutredningar

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse

m.m.,

4. folkbokföringslagen (1991:481),
5. 11 kap. 5 § brottsbalken, samt
6. lagen (2014:836) om näringsförbud.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott

än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl
för detta.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:665.

3 Senaste lydelse 2006:580.

SFS 2014:846

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.