SFS 1999:95 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet / SFS 1999:95 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar
990095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1024) om
skattemyndigheters medverkan i
brottsutredningar;

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1997:1024) om skatte-

myndigheters medverkan i brottsutredningar skall ha följande lydelse.

4 §

Skattemyndigheterna får i fråga om brott som avses i 1 § första stycket

bedriva

1. spaning och
2. verksamhet som består i att samla, bearbeta och analysera information

för att klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att ut-
övas och som inte utgör förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken.

Skattemyndigheterna skall verka för att förebygga brottslighet som avses i

1 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145.

SFS 1999:95

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.