SFS 2020:549 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet / SFS 2020:549 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS2020-549.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets

brottsbekämpande verksamhet

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.,

4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1�4 och 10 §§ och 15 kap. 10�13 §§ brottsbalken,

om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,

5. 9 kap. 1�3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med

Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete eller lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete,

6. 11 kap. 5 § brottsbalken,
7. lagen (2014:836) om näringsförbud,
8. folkbokföringslagen (1991:481),
9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och
10. lagen (2020:548) om omställningsstöd.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott

än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl
för detta.

Denna lag träder i kraft den 22 juni 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.
3 Senaste lydelse 2020:376.

SFS

2020:549

Publicerad
den

18 juni 2020

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.