SFS 1998:517 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet / SFS 1998:517 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar
980517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1024) om
skattemyndigheters medverkan i
brottsutredningar;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om skatte-

myndigheters medverkan i brottsutredningar skall ha följande lydelse.

1 §

Skattemyndigheternas verksamhet enligt denna lag omfattar brott en-

ligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2

.

19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385),

3.

11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs-

telse m.m.,

4

.

folkbokföringslagen (1991:481) samt

5. 11 kap. 5 § brottsbalken.
En skattemyndighet får medverka vid undersökning också i fråga om an-

nat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns sär-
skilda skäl för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312.

SFS 1998:517

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.