SFS 2022:319 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet / SFS 2022:319 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS2022-319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets

brottsbekämpande verksamhet

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1997:1024) om
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet2 ska ha följande lydelse.

4 §3 Om en husrannsakan eller en genomsökning på distans verkställs av
en polisman, får åklagaren ge Skatteverket i uppdrag att medverka vid
förrättningen. Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål
för husrannsakan eller det avläsningsbara informationssystem som genom-
sökningen på distans avser.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.
3 Senaste lydelse 2006:580.

SFS

2022:319

Publicerad
den

4 maj 2022

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.