SFS 2000:1259 Lag om ändring i lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi / SFS 2000:1259 Lag om ändring i lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi
001259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1443) om förbud mot
införsel och utförsel av barnpornografi;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i lagen (1998:1443) om förbud mot

införsel och utförsel av barnpornografi orden ⬝lagen (1960:418) om straff
för varusmuggling⬝ skall bytas ut mot ⬝lagen (2000:1225) om straff för
smuggling⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

SFS 2000:1259

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1443) om förbud mot
införsel och utförsel av barnpornografi;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i lagen (1998:1443) om förbud mot

införsel och utförsel av barnpornografi orden ⬝lagen (1960:418) om straff
för varusmuggling⬝ skall bytas ut mot ⬝lagen (2000:1225) om straff för
smuggling⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

SFS 2000:1259

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.