SFS 2003:150 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall / SFS 2003:150 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
030150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m.;

utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 5 och 6 §§ lagen (2002:444) om

straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. skall
ha följande lydelse.

2 § Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

1. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande,

grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse,
sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med gärningen är att in-
jaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en re-
gering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att
vidta en åtgärd,

2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,

3. sådan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella konventio-

nen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen
den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne samt artikel 2 i den interna-
tionella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombat-
tentat av terrorister,

4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, människorov, olaga frihets-

berövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om så-
dana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade perso-
ner som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och
bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade per-
soner.

5 § Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbal-
ken eller i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott skall inte dömas till
straff enligt 3 och 4 §§ i denna lag.

6 § Svensk medborgare eller utlänning som befinner sig här i riket och
som har begått brott enligt 3 eller 4 § i denna lag döms vid svensk domstol
även om domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte föreligger. Detta

1 Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.

SFS 2003:150

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

2

SFS 2003:150

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

gäller även om brottet i enlighet med 5 § i denna lag skall bestraffas enligt
brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap.

5 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.