SFS 1999:163 Lag om penningtvättsregister

990163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om penningtvättsregister;

utfärdad den 11 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid behand-

ling av personuppgifter i fråga om sådan penningtvätt som avses i 1 § lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt (penningtvättsregister).

2 §

Företag som avses i 2 § första stycket lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt får föra penningtvättsregister över sådana uppgifter som
företaget lämnat med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.

�ndamål

3 §

Penningtvättsregister får föras av ett företag som avses i 2 §

1. för att förhindra att företaget medverkar vid transaktioner som utgör

penningtvätt enligt 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, och

2. för att företaget skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 § andra

stycket samma lag.

Innehåll

4 §

Ett penningtvättsregister får endast innehålla

1. namn, person- eller organisationsnummer och adress,
2. kontonummer eller motsvarande, samt
3. de övriga uppgifter som lämnats med stöd av 9 § andra stycket lagen

(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Information till den registrerade

5 §

Uppgifter ur penningtvättsregister får inte lämnas ut till den registre-

rade.

1

Prop. 1998/99:19, bet. 1998/99:JuU8, rskr. 1998/99:134.

SFS 1999:163

Utkom från trycket
den 8 april 1999

background image

2

SFS 1999:163

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Gallring

6 §

En uppgift i penningtvättsregistret skall gallras

1. om den myndighet som avses i 9 § lagen (1993:768) om åtgärder mot

penningtvätt beslutar att inte inleda eller att lägga ned utredningen om pen-
ningtvätt,

2. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning

av de lämnade uppgifterna,

3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med

anledning av de lämnade uppgifterna, eller

4. senast ett år efter det att uppgifter lämnats med stöd av 9 § andra

stycket nämnda lag.

Samkörning

7 §

Ett företags penningtvättsregister får inte samköras med motsvarande

register hos ett annat företag.

Rättelse och skadestånd

8 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Tystnadsplikt

9 §

Den som är verksam i företag som avses i 2 § får inte obehörigen röja

uppgift i penningtvättsregister.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ERIK �&SBRINK
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.