SFS 2004:1190 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall / SFS 2004:1190 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
041190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m.;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8�11, 13, 14, 16, 20 och 22 §§ lagen

(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m. skall ha följande lydelse.

8 § De fysiska och juridiska personer som avses i 2 § första stycket 1�6
lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt skall granska alla transaktio-
ner som skäligen kan antas avse tillgångar som är föremål för brott enligt
denna lag.

Den som är granskningsskyldig enligt första stycket skall därvid lämna

uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen
bestämmer om alla omständigheter som kan tyda på att en transaktion avser
tillgångar som är föremål för brott enligt denna lag. Sedan sådana uppgifter
har lämnats skall den granskningsskyldige på begäran av myndigheten
lämna de ytterligare uppgifter som behövs för utredningen om brott enligt
denna lag.

När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, skall även annan fysisk

eller juridisk person som avses i 2 § första stycket 1�6 lagen om åtgärder
mot penningtvätt lämna de uppgifter för utredningen om brott enligt denna
lag som myndigheten begär.

9 § En fysisk eller juridisk person som avses i 2 § första stycket 1�6 lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får inte medvetet medverka vid
transaktioner som kan antas avse tillgångar som är föremål för brott enligt
denna lag.

10 § En fysisk eller juridisk person som avses i 2 § första stycket 1�6 lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, dess styrelseledamöter eller an-
ställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en granskning
har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 8 § eller att polisen ge-
nomför en undersökning.

11 § I fråga om transaktioner som avses i 8 § skall i övrigt bestämmelserna
i 4 § första och andra styckena, 4 a § första stycket 1 och andra stycket, 5 §,

1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.

SFS 2004:1190

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1190

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

7 §, 8 §, 10 § första stycket och 13 § första stycket lagen (1993:768) om åt-
gärder mot penningtvätt tillämpas på motsvarande sätt.

Detsamma gäller för bestämmelserna i 6 § lagen om åtgärder mot pen-

ningtvätt. Hänvisningen i andra stycket i den bestämmelsen skall dock en-
dast avse 4 a § första stycket 1 och andra stycket.

13 § Om Finansinspektionen vid en inspektion av en fysisk eller juridisk
person som avses i 2 § första stycket 1�6 lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt eller på annat sätt får kännedom om transaktioner som kan an-
tas avse tillgångar som är föremål för brott enligt denna lag, skall inspektio-
nen underrätta Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen
bestämmer om transaktionerna.

14 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
nen får meddela närmare föreskrifter om vilka rutiner som skall följas av de
fysiska och juridiska personer som avses i 2 § första stycket 1�6 lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt för att förhindra att de utnyttjas för
transaktioner avseende tillgångar som är föremål för brott enligt denna lag
samt vilken information och utbildning som för detta ändamål skall till-
handahållas dem som är anställda av de fysiska och juridiska personerna.

16 § Fysiska och juridiska personer som avses i 8 § första stycket får föra
register över sådana uppgifter som de lämnat med stöd av 8 § andra stycket

1. för att förhindra att de medverkar vid transaktioner som avser tillgångar

som är föremål för brott enligt denna lag, och

2. för att de skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 8 § andra stycket.

20 § En fysisk eller juridisk persons register som avses i 16 § får inte sam-
köras med motsvarande register hos någon annan.

22 § Den som är verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i
8 § får inte obehörigen röja uppgift i ett register som avses i 16 §.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.