SFS 2015:487 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder / SFS 2015:487 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
150487.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2003:1156) om

överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha föl-
jande lydelse.

2 kap.

2 §

�verlämnande får beviljas endast för en gärning som motsvarar brott

enligt svensk lag och

1. för vilken, när överlämnandet avser lagföring, enligt den utfärdande

medlemsstatens lagstiftning en frihetsberövande påföljd i ett år eller mer är
föreskrivet, eller

2. för vilken, när överlämnandet avser verkställighet av en frihets-

berövande påföljd, en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader har
dömts ut.

Om det i arresteringsordern har angetts att en gärning är sådan som finns

angiven i bilagan till denna lag och det för gärningen enligt den utfärdande
medlemsstatens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år
eller mer, ska dock överlämnande beviljas även om gärningen inte motsvarar
brott enligt svensk lag. Vid överlämnande för verkställighet av en frihetsberö-
vande påföljd som avser en sådan gärning ska påföljden vara sådan som anges
i första stycket 2.

För en gärning som legat till grund för ett utländskt beslut om övervak-

ningsåtgärder enligt lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av
beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen ska första stycket
1 inte gälla, om

1. den eftersökte fanns i den andra staten när det utländska beslutet medde-

lades, och

2. uppföljningen pågår i Sverige när arresteringsordern utfärdas.
Om överlämnande beviljas för en gärning som avses i första, andra eller

tredje stycket, får överlämnande beviljas även för någon annan gärning som,
utan att vara sådan som anges i första stycket 1 eller 2, motsvarar brott enligt
svensk lag.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

1 Prop. 2014/15:116, bet. 2014/15:JuU22, rskr. 2014/15:259.

SFS 2015:487

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:487

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Sonja Ahlgren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.