SFS 2006:348 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder / SFS 2006:348 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
060348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder;

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:1156) om

överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall upp-

höra att gälla,

dels att 4 kap. 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

4 kap.

2 § En arresteringsorder skall vara skriven på svenska, danska, norska eller
engelska eller vara åtföljd av en översättning till något av dessa språk, samt i
övrigt till form och innehåll vara sådan som anges i 1 kap. 4 §.

En efterlysning som är registrerad i SIS eller i ett annat system för efter-

sökning av personer och som gäller utlämning eller överlämnande till en
medlemsstat i Europeiska unionen, skall jämställas med en arresteringsorder
i avvaktan på att en sådan översänds.

2 a § När en begäran till form eller innehåll är så bristfällig att den inte
utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om
överlämnande, skall åklagaren ge den utfärdande myndigheten möjlighet att
inom viss tid inkomma med komplettering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:137, bet. 2005/06:JuU27, rskr. 2005/06:243.

SFS 2006:348

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.