SFS 2005:502 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder / SFS 2005:502 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
050502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 2 § lagen (2003:1156) om

överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder skall ha föl-
jande lydelse.

8 kap.

2 § Begärs tillstånd till transport genom Sverige av någon som överlämnas
på grund av en arresteringsorder eller som utlämnas till en annan medlems-
stat i Europeiska unionen skall Rikspolisstyrelsen bevilja sådant tillstånd
och ange under vilka villkor transporten får ske.

Har tillstånd meddelats enligt första stycket får polismyndigheten, om det

är nödvändigt för att transporten skall kunna genomföras, omhänderta och ta
i förvar den som överlämnas eller utlämnas, dock längst under fyrtioåtta tim-
mar.

Om en oplanerad mellanlandning sker i Sverige, får polismyndigheten,

om det är nödvändigt för att transporten skall kunna genomföras, omhän-
derta och ta i förvar den som överlämnas eller utlämnas, dock längst till dess
en begäran om tillstånd till transport har prövats. Om tillstånd till transport
inte begärs inom nittiosex timmar från landningen, skall personen omedel-
bart friges.

Om tillstånd meddelas, gäller därefter bestämmelserna i andra stycket.

Tidsfristen skall räknas från det att tillstånd meddelats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:46, bet. 2004/05:JuU35, rskr. 2004/05:288.

SFS 2005:502

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.