SFS 2010:382 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder / SFS 2010:382 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
100382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder;

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § lagen (2003:1156) om

överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha föl-
jande lydelse.

4 kap.

2 §

2 En arresteringsorder ska vara skriven på svenska, danska, norska eller

engelska eller vara åtföljd av en översättning till något av dessa språk, och i
övrigt till form och innehåll vara sådan som anges i 1 kap. 4 §.

En efterlysning som är registrerad i SIS, utan att åtföljas av en kopia av ar-

resteringsordern, eller i ett annat system för eftersökning av personer och
som gäller utlämning eller överlämnande till en medlemsstat i Europeiska
unionen, ska jämställas med en arresteringsorder i avvaktan på att en sådan
order översänds.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233.

2 Senaste lydelse 2006:348.

SFS 2010:382

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.