SFS 2016:514 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:148) om straff för terroristbrott / SFS 2016:514 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
160514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (2003:148) om

straff för terroristbrott ska ha följande lydelse.

3 §

2

Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som

anges i 2 § i denna lag:

1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,
2. dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,
3. grov misshandel, 3 kap. 6 § brottsbalken,
4. människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,
5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,
6. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,
7. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
8. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,
9. sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken,
10. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,
11. flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,
12. spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,
13. olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,
14. vapenbrott, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott, 9 kap.

1 § första stycket och 1 a § vapenlagen (1996:67),

15. brott enligt 29 § tredje stycket lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor,

16. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmate-

riel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska strids-
medel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biolo-
giska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant
material,

17. brott enligt 18, 18 a och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av pro-

dukter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser
sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att fram-
ställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,

18. smuggling och grov smuggling, 3 och 5 §§ lagen (2000:1225) om straff

för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 14�17,

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

2 Senaste lydelse 2014:896.

SFS 2016:514

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:514

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

19. olaga hot och grovt olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar

hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1�18.

4 §

För försök, förberedelse eller stämpling till samt underlåtenhet att av-

slöja eller förhindra terroristbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbal-
ken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSSON

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.