SFS 2018:1312 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:148) om straff för terroristbrott / SFS 2018:1312 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
SFS2018-1312.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1, 3 och 5 §§ lagen (2003:148) om

straff för terroristbrott ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekäm-

pande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om

ändring av rådets beslut 2005/671/RIF.

3 §3 Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som

anges i 2 § i denna lag:

1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,

2. dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,

3. grov misshandel och synnerligen grov misshandel, 3 kap. 6 § brotts-

balken,

4. människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,

5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,

6. grovt dataintrång, 4 kap. 9 c § andra stycket brottsbalken,

7. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,

8. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,

9. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,

10. sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken,

11. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,

12. flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,

13. spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,

14. olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,

15. vapenbrott, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott, 9 kap.

1 § första stycket och 1 a § vapenlagen (1996:67),

16. brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

varor,

17. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmate-

riel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska strids-

medel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, bio-

logiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till

sådant material,

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande

av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

3

Senaste lydelse 2017:335.

SFS 2018:1312

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1312

2

18. brott enligt 18, 18 a och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av pro-

dukter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser

sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att

framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,

19. uppsåtligt brott enligt 25 § första stycket 1 och 2 lagen (1984:3) om

kärnteknisk verksamhet samt motsvarande grova brott enligt 25 a § samma

lag,

20. uppsåtligt brott enligt 9 kap. 2 § 1 strålskyddslagen (2018:396) som

avser tillståndsplikt enligt 6 kap. 1 § samma lag avseende sådan verksamhet

som avses i 1 kap. 7 § 1 och 2 samma lag,

21. smuggling och grov smuggling, 3 och 5 §§ lagen (2000:1225) om

straff för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 15�20,

22. olaga hot och grovt olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar

hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1�21.

5 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska,

vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp och enligt bestäm-

melserna i 29 kap. 2 § brottsbalken, beaktas om någon

1. begått ett brott enligt 8 kap. 1, 4�6 §§ eller 9 kap. 4 § brottsbalken eller

försök till sådana brott, med uppsåt att främja terroristbrott, eller

2. begått ett brott enligt 14 kap. 1 eller 3 § brottsbalken eller ett brott enligt

14 kap. 10 § samma balk som avser något som framställts enligt 14 kap. 1

eller 3 § samma balk eller försök till sådana brott, med uppsåt at främja ter-

roristbrott eller brott som avses i 5 b § lagen (2010:299) om straff för offent-

lig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan

särskilt allvarlig brottslighet.

Första stycket gäller inte om gärningen omfattas av ansvar enligt 2 eller

4 § denna lag eller medverkan till sådana brott.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.