SFS 2003:148 Lag om straff för terroristbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:148) om straff för terroristbrott / SFS 2003:148 Lag om straff för terroristbrott
030148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om straff för terroristbrott;

utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europeiska

unionens rambeslut om bekämpande av terrorism av den 13 juni 2002 (2002/
475/RIF)

2.

2 §

För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om

gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och
avsikten med gärningen är att

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation

att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitu-

tionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig
organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst tio år, eller på livs-

tid.

�r brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.
Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken,

gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff.

3 §

Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som

anges i 2 § i denna lag:

1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,
2. dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,
3. grov misshandel, 3 kap. 6 § brottsbalken,
4. människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,
5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,
6. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,
7. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
8. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,
9. sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken,
10. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,
11. flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,

1 Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.

2 EGT L 164, 22.6.2002, s. 3 (Celex 32002F0475).

SFS 2003:148

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

2

SFS 2003:148

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

12. spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,
13. olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,
14. uppsåtligt vapenbrott, 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67),
15. brott enligt 21 § tredje stycket lagen (1988:868) om brandfarliga och

explosiva varor,

16. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmate-

riel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska strids-
medel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biolo-
giska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till så-
dant material,

17. brott enligt 18 och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av produkter

med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana
produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att framställa
kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,

18. smuggling och grov smuggling, 3 och 5 §§ lagen (2000:1225) om

straff för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 14�17,

19. olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar hot om att begå nå-

gon av de gärningar som avses i 1�18.

4 §

För försök, förberedelse eller stämpling till samt underlåtenhet att av-

slöja terroristbrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

5 §

Om någon begår ett brott enligt 8 kap. 1, 4�6 §§, 9 kap. 4 § eller 14

kap. 1 och 3 §§ brottsbalken eller försök till sådana brott, med uppsåt att
främja terroristbrott skall detta, om gärningen inte omfattas av ansvar enligt
2 eller 4 § eller medverkan till sådana brott, vid sidan av vad som gäller för
varje särskild brottstyp och enligt bestämmelserna i 29 kap. 2 § brottsbalken,
beaktas som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.

6 §

Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är

uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon tagit emot som ersättning
för kostnader i samband med sådant brott, om mottagandet utgör brott enligt
denna lag. I stället för det mottagna får dess värde förklaras förverkat.

7 §

Egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller

som frambringats genom sådant brott får förklaras förverkad, om det behövs
för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl. Detsamma
gäller egendom vars användande utgör brott enligt denna lag eller som an-
nars någon tagit befattning med på ett sätt som utgör sådant brott. I stället för
egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.