SFS 2020:902 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:148) om straff för terroristbrott / SFS 2020:902 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
SFS2020-902.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Utfärdad den 5 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott ska ha följande lydelse.

3 §2 Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som
anges i 2 § i denna lag:

1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,
2. dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,
3. grov misshandel och synnerligen grov misshandel, 3 kap. 6 § brotts-

balken,

4. människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,
5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,
6. grovt dataintrång, 4 kap. 9 c § andra stycket brottsbalken,
7. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,
8. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
9. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,
10. sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken,
11. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,
12. flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,
13. spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,
14. olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,
15. vapenbrott, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott, 9 kap.

1 § första stycket och 1 a § vapenlagen (1996:67),

16. brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

varor,

17. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigs-

materiel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska
stridsmedel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska,
biologiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till
sådant material,

18. brott enligt 18, 18 a och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av pro-

dukter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser
sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att
framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,

19. uppsåtligt brott enligt 25 § första stycket 1 och 2 lagen (1984:3) om

kärnteknisk verksamhet samt motsvarande grova brott enligt 25 a § samma
lag,

1 Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31.
2 Senaste lydelse 2018:1312.

SFS

2020:902

Publicerad
den

10 november 2020

background image

SFS

2020:902

2

20. uppsåtligt brott enligt 9 kap. 2 § 1 strålskyddslagen (2018:396) som

avser tillståndsplikt enligt 6 kap. 1 § samma lag avseende sådan verksamhet
som avses i 1 kap. 7 § 1 och 2 samma lag,

21. smuggling, grov smuggling, vapensmuggling, grov vapensmuggling,

synnerligen grov vapensmuggling, smuggling av explosiv vara, grov
smuggling av explosiv vara och synnerligen grov smuggling av explosiv
vara, 3, 5, 6 a och 6 b §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling, om
brottet avser sådana varor som omfattas av 15�20,

22. olaga hot och grovt olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar

hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1�21.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.