SFS 2005:319 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff förterroristbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:148) om straff för terroristbrott / SFS 2005:319 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff förterroristbrott
050319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2003:148) om straff för

terroristbrott skall ha följande lydelse.

7 §

Egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller

som frambringats genom sådant brott får förklaras förverkad, om det behövs
för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl. Detsamma
gäller

1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt

denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett
straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling,

2. egendom vars användande utgör brott enligt denna lag, eller
3. egendom som annars någon tagit befattning med på ett sätt som utgör

sådant brott.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:319

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.