SFS 2020:14 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet / SFS 2020:14 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
SFS2020-14.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende

terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Utfärdad den 23 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:299) om straff
för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott
och annan särskilt allvarlig brottslighet

dels att rubriken närmast efter 2 § ska utgå,
dels att 3, 4, 5 b och 6�8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 a, 2 b och 7 a §§, och närmast

före 2 a och 2 b §§ och närmast efter 2 a § nya rubriker av följande lydelse.

Terroristorganisation
2 a §
Med terroristorganisation avses i denna lag en sammanslutning av
personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldiga till
försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet.

Ansvar
Samröre med en terroristorganisation
2 b §
Till fängelse i högst två år döms, om gärningen är ägnad att främja,
stärka eller understödja en terroristorganisation, den som

1. för terroristorganisationen tar befattning med vapen, ammunition, brand-

farliga eller explosiva varor eller transportmedel,

2. upplåter lokal eller mark till terroristorganisationen, eller
3. lämnar annat liknande stöd till terroristorganisationen.

3 § Den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker
förleda till särskilt allvarlig brottslighet eller till samröre med en terrorist-
organisation enligt 2 b § döms till fängelse i högst två år.

4 §2 Den som söker förmå någon annan, i annat fall än som anges i 3 §, att
begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller försök,
förberedelse eller stämpling till sådan brottslighet eller att ha samröre med
en terroristorganisation enligt 2 b § döms till fängelse i högst två år.

5 b §3 Till fängelse i högst två år döms den som reser eller påbörjar en resa
till ett annat land i avsikt att

1 Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145.

2 Senaste lydelse 2018:1313.

3 Senaste lydelse 2018:1313.

SFS

2020:14

Publicerad
den

28 januari 2020

background image

2

SFS

2020:14

1. begå särskilt allvarlig brottslighet eller göra sig skyldig till förberedelse,

stämpling eller medverkan till sådan brottslighet,

2. ha samröre med en terroristorganisation enligt 2 b §, eller
3. meddela eller ta del av instruktioner enligt 5 eller 5 a §.
Första stycket gäller inte den som är svensk medborgare och som reser

eller påbörjar en resa till Sverige.

6 §4 Om brott som anges i 2 b, 3, 4, 5 eller 5 a § är grovt, döms till fängelse
i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

brottet har avsett särskilt allvarlig brottslighet som innefattar fara för flera
människoliv eller för egendom av särskild betydelse, om brottet har ingått
som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller om det
annars har varit av särskilt farlig art.

7 § Ansvar enligt 2 b § ska inte dömas ut om samröret har varit obetydligt
eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är att anse som
ringa.

Ansvar enligt 3, 4, 5, 5 a eller 5 b § ska inte dömas ut om det funnits

endast obetydlig fara för att gärningen skulle leda till förövande av särskilt
allvarlig brottslighet, eller om gärningen med hänsyn till andra omständig-
heter är att anse som ringa.

7 a § För försök till brott som anges i 2 b § döms det till ansvar enligt
23 kap. 1 § brottsbalken.

8 § Om en gärning som anges i 3, 4, 5, 5 a eller 5 b § är belagd med samma
eller strängare straff i brottsbalken eller i lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott ska ansvar enligt denna lag inte dömas ut.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:95.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.