SFS 2014:203 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen / SFS 2014:203 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
140203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och
verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen;

utfärdad den 10 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:423) om erkän-

nande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

dels att 1 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 4, 5, 8, 15 och 16 §§ samt rubriken när-

mast före 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 14 § ska lyda ⬝�verklagande av

Kronofogdemyndighetens verkställbarhetsförklaring⬝,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 11 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

2 §

Med ett svenskt beslut om förverkande avses i denna lag ett av svensk

domstol meddelat lagakraftvunnet beslut om förverkande

1. som avser utbyte av ett brott, eller vad någon tagit emot som ersättning

för kostnader i samband med ett brott eller värdet av det mottagna, eller

2. som avser egendom som använts eller varit avsedd att användas som

hjälpmedel vid brott, som frambragts genom brott, vars användande utgör
brott, som någon annars tagit befattning med på ett sätt som utgör brott eller
som annars varit föremål för brott.

Med ett svenskt beslut om förverkande ska även avses ett av svensk dom-

stol meddelat lagakraftvunnet beslut som meddelats med stöd av 36 kap. 1 b
eller 4 § brottsbalken.

3 §

Med ett utländskt beslut om förverkande avses i denna lag ett straff eller

en åtgärd enligt ett lagakraftvunnet beslut, som har meddelats av en domstol i
en annan medlemsstat i Europeiska unionen efter rättegång på grund av
brottslig handling och som innebär ett slutligt berövande av egendom när
domstolen förklarat att egendomen

1. utgjort vinning av ett brott eller motsvarande som helt eller delvis uppgår

till värdet av denna vinning,

2. utgjort hjälpmedel vid ett brott,

1 Prop. 2013/14:66, bet. 2013/14:JuU22, rskr. 2013/14:200.

SFS 2014:203

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

2

SFS 2014:203

3. har förverkats till följd av en tillämpning av artikel 3.1 och 3.2 om ut-

ökade möjligheter till förverkande i rådets rambeslut 2005/212/RIF om för-
verkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott, eller

4. har förverkats med stöd av andra bestämmelser om utökade möjligheter

till förverkande än sådana som anges i 3.

Denna lag ska inte tillämpas på utländska beslut om förverkande som inne-

bär återställande av egendom till rättmätig ägare.

3 kap.

Behöriga myndigheter

4 §

Kronofogdemyndigheten prövar om beslut om förverkande enligt 1 kap.

3 § första stycket 1�3 ska erkännas och verkställas i Sverige.

Tingsrätten prövar, efter ansökan från Kronofogdemyndigheten, om beslut

om förverkande enligt 1 kap. 3 § första stycket 4 ska erkännas och verkställas
i Sverige. Kronofogdemyndigheten får dock, innan den gett in en ansökan till
rätten, med stöd av 10 § besluta att en verkställbarhetsförklaring enligt 8 §
inte ska meddelas.

I fråga om tingsrättens behörighet enligt andra stycket tillämpas 18 kap. 1 §

utsökningsbalken.

5 §

Ett beslut om förverkande sänds över till Kronofogdemyndigheten.

Beslutet ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med formuläret i
bilagan till rambeslutet.

Intyget ska vara skrivet på svenska, danska, norska eller engelska eller åt-

följas av en översättning till något av dessa språk.

8 §

Om ett beslut om förverkande är verkställbart i Sverige, ska den myn-

dighet som är behörig enligt 4 § besluta att verkställighet får ske (verkställ-
barhetsförklaring). Verkställbarhetsförklaringen gäller omedelbart.

Verkställbarhetsförklaringen ska innehålla uppgifter om
1. det belopp i svensk valuta eller den egendom som verkställigheten ska

avse,

2. huruvida beslutet får verkställas enligt 2 § andra stycket första me-

ningen, och i så fall med beloppet angivet i svensk valuta,

3. hur beslutet ska verkställas, om det finns andra beslut om förverkande

eller ett eller flera beslut för att säkerställa verkställighet av ett beslut om för-
verkande, samt

4. hur den mot vilken förklaringen gäller kan överklaga verkställbarhets-

förklaringen.

Vid fastställande av det belopp som avses i andra stycket 1 och 2 ska 3 §

tillämpas. En verkställbarhetsförklaring som har meddelats av Kronofogde-
myndigheten ska delges den mot vilken förklaringen gäller. Beslutar Krono-
fogdemyndigheten med stöd av 13 § första stycket 1 om uppskov med verk-
ställigheten behöver delgivning inte ske så länge skälen för uppskov består.

11 a §

För beslut om förverkande enligt 1 kap. 3 § första stycket 4 gäller, ut-

över vad som anges i 10 och 11 §§, att en verkställbarhetsförklaring inte får
meddelas om

background image

3

SFS 2014:203

1. den gärning som ligger till grund för beslutet om förverkande varken

motsvarar ett brott för vilket det enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i sex
år eller mer, eller något av de brott som räknas upp i 36 kap. 1 b § andra och
tredje styckena brottsbalken,

2. brottet inte är av beskaffenhet att kunna ge utbyte,
3. det varken av beslutet om förverkande eller av krav som uppställs i den

andra medlemsstatens lag framgår att den statens domstol har bedömt att den
förverkade egendomen härrör från brottslig verksamhet, eller

4. beslutet om förverkande inte riktar sig mot någon av de personer som

anges i 36 kap. 5 a § brottsbalken.

En verkställbarhetsförklaring avseende beslut som anges i första stycket får

inte meddelas om det är oskäligt.

15 §

En verkställbarhetsförklaring ska upphävas om

1. det framkommer att beslutet om förverkande inte får verkställas i Sve-

rige,

2. beslutet om förverkande avser viss egendom och denna inte påträffas här

i landet,

3. egendom som kan användas för verkställighet inte påträffas eller det av

någon annan anledning inte är möjligt att verkställa beslutet om förverkande,

4. nåd har beviljats eller annat beslut enligt 12 kap. 9 § regeringsformen har

meddelats,

5. beslutet om förverkande i sin helhet är verkställt i en annan stat, eller
6. begäran om verkställighet av beslutet om förverkande återkallas.
Beslut om upphävande av en verkställbarhetsförklaring meddelas av

Kronofogdemyndigheten. Rätten ska dock, utöver i de fall i vilka förklaringen
är föremål för rättens prövning, fatta beslut om upphävande i de fall rätten har
meddelat förklaringen eller fastställt Kronofogdemyndighetens förklaring och
det är fråga om upphävande enligt första stycket 1.

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs ska de verkställighetsåtgärder

som vidtagits såvitt möjligt återgå.

16 §

För rättens prövning gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om

inte annat följer av denna lag. Innan rätten beslutar att inte meddela en verk-
ställbarhetsförklaring eller upphäver en sådan förklaring, ska Kronofogde-
myndigheten ha getts tillfälle att yttra sig.

För överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut i frågor som rör

verkställighet gäller bestämmelserna i 18 kap. utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.