SFS 2017:660 Lag om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott / SFS 2017:660 Lag om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
170660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2014:307) om straff för

penningtvättsbrott ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt.

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-

rism finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verk-
samhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att
verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Oredsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

SFS 2017:660

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.