SFS 2017:127 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen / SFS 2017:127 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
170127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och
verkställighet av frihetsberövande påföljder inom
Europeiska unionen;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 12 § och 3 kap. 20 § lagen

(2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder
inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

2 kap.

12 §

Kriminalvården ska se till att den dömde transporteras till den med-

lemsstat där påföljden ska verkställas. Vid en sådan transport tillämpas föl-
jande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

Om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, får

Polismyndigheten hålla den dömde i förvar, dock längst under 48 timmar.

3 kap.

20 §

Kriminalvården ska ansvara för transporten av den dömde i Sverige.

Vid en sådan transport tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen
(2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:127

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.