SFS 2020:384 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen / SFS 2020:384 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
SFS2020-384.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och

verkställighet av frihetsberövande påföljder inom

Europeiska unionen

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2015:96) om

erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom
Europeiska unionen

dels att 2 kap. 4�6 §§ och 4 kap. 2�4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 2 a och 2 b §§, av

följande lydelse.

2 kap

.

4 § Kriminalvården prövar om de förutsättningar som gäller enligt lagen
är uppfyllda och beslutar om en dom på frihetsberövande påföljd ska sändas
över till en annan medlemsstat för att där erkännas och verkställas.

Prövningen ska göras skyndsamt.

5 §2 Om den dömde befinner sig i Sverige, ska Kriminalvården, innan
beslut fattas enligt 4 §, fråga den dömde om hans eller hennes inställning till
att domen sänds över till den andra medlemsstaten. Den dömde ska upplysas
om innebörden av att ett samtycke lämnas.

Om den dömde befinner sig i den andra medlemsstaten, bör han eller hon

om möjligt tillfrågas enligt första stycket. Om den dömdes samtycke krävs
enligt 3 §, ska Kriminalvården hos den andra statens behöriga myndighet
begära hjälp med att inhämta ett sådant samtycke.

6 § När ett beslut enligt 4 § har fått laga kraft, ska Kriminalvården sända
över domen till en behörig myndighet i den andra medlemsstaten. Domen
får inte samtidigt sändas över till mer än en medlemsstat.

Domen får sändas över vid en tidigare tidpunkt, om
1. den dömde befinner sig i den andra medlemsstaten och inte har kunnat

tillfrågas enligt 5 § andra stycket, eller

2. det annars finns särskilda skäl.

4 kap

.

2 § Kriminalvårdens beslut får överklagas om myndigheten

1 Prop. 2019/20:89, bet. 2019/20:JuU40, rskr. 2019/20:274.

2 �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS

2020:384

Publicerad
den

30 maj 2020

background image

SFS

2020:384

2

1. prövat om en dom på frihetsberövande påföljd ska sändas över till en

annan medlemsstat för erkännande och verkställighet enligt 2 kap. 4 §, om
inte något annat framgår av andra stycket,

2. beslutat enligt 2 kap. 8 § att upphäva ett beslut om att sända över en

dom till en annan medlemsstat för erkännande och verkställighet enligt
2 kap. 4 §,

3. prövat om medgivande till att en dom på frihetsberövande påföljd sänds

över till Sverige enligt 3 kap. 2 § tredje stycket ska lämnas, eller

4. prövat om verkställbarhetsförklaring ska meddelas enligt 3 kap. 9 §.
Kriminalvårdens beslut enligt 2 kap. 4 § om att en dom ska sändas över

till en annan medlemsstat får inte överklagas om den dömde har samtyckt
till att domen sänds över.

2 a § Ett överklagande enligt 2 § första stycket ska göras till den tingsrätt
inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte, det ungdomshem
eller den vårdinrättning finns där den dömde var inskriven när det första
beslutet fattades i ett ärende enligt denna lag.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket, ska ett

överklagande göras till den tingsrätt inom vars domkrets den dömde har sin
hemvist. Med den dömdes hemvist förstås den ort där den dömde är
folkbokförd.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första eller andra stycket,

ska ett överklagande göras till Stockholms tingsrätt.

2 b § Den dömde får förklara att han eller hon avstår från att överklaga
Kriminalvårdens beslut enligt 2 kap. 4 § om att en dom ska sändas över till
en annan medlemsstat eller från att fullfölja ett överklagande av ett sådant
beslut. I fråga om en sådan förklaring tillämpas 11 § andra stycket, 12 och
13 §§ strafftidslagen (2018:1251).

3 § Vid handläggningen i domstol tillämpas lagen (1996:242) om
domstolsärenden, om inte annat följer av denna lag. Handläggningen ska ske
skyndsamt.

Om rätten överväger att upphäva den verkställbarhetsförklaring som

Kriminalvården meddelat enligt 3 kap. 9 §, ska myndigheten ges tillfälle att
yttra sig.

4 § Bestämmelserna i 2 a § om behörig tingsrätt tillämpas även när en
ansökan görs om tillstånd enligt 2 kap. 13 § eller när en ny påföljd ska
bestämmas enligt 3 kap. 12 § första stycket 2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Har ett beslut om att en dom ska sändas över till en annan medlemsstat

meddelats av Kriminalvården före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.