SFS 2021:903 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2021:903 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS2021-903.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 15 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 6 och 7 §§,
3 kap. 5, 6, 18, 22, 25 och 32 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 9 §, 7 kap. 1 § och 8 kap.
1 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse, dock inte
a) sådan som drivs av försäkringsföreningar som har beviljats undantag

enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller

b) tjänstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepen-

sionsföretag,

3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

5. försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkrings-

distribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av
sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen
eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den
lagen,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2011:755) om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal-

tjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten uteslut-
ande avser kontoinformationstjänster,

10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter,

1 Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11.
2 Senaste lydelse 2021:517.

SFS

2021:903

Publicerad
den

20 oktober 2021

background image

2

SFS

2021:903

12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verk-

samhet med bostadskrediter,

13. verksamhet som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den
7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster
för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU)
2019/1937, om företaget är en juridisk person som är etablerad i Sverige,

14. verksamhet som fastighetsmäklare eller fastighetsmäklarföretag med

särskild registrering för hyresförmedling eller fullständig registrering enligt
fastighetsmäklarlagen (2021:516),

15. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spel-

lagen (2018:1138),

16. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-

heten eller i en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras
transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär
att ett utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande
5 000 euro eller mer,

17. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
18. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat

revisionsbolag,

19. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster som inte omfattas av 18,

20. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatteråd-

givare),

21. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten

avser tjänster som anges i 4 § första stycket,

22. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än den som

avses i 21, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första
stycket,

23. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 18�22, eller

24. yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel

med konstverk, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av
verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner,
enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär att ett utbetalt
eller mottaget belopp uppgår till motsvarande 10 000 euro eller mer.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestäm-

melser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.

4 §3 Tjänster som avses i 2 § första stycket 21 och 22 omfattar

1. handlande i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transak-

tioner eller transaktioner med fastigheter, och

2. hjälp vid planering eller genomförande av transaktioner för en klients

räkning vid

a) köp och försäljning av fastigheter eller företag,
b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,
c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,
d) anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av

företag, och

e) bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller truster

och liknande juridiska konstruktioner.

3 Senaste lydelse 2018:1148.

background image

3

SFS

2021:903

Tjänster som avses i 2 § första stycket 23 omfattar
1. bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och

förmedling av svenska eller utländska juridiska personer,

2. fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt

ansvarig, som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon
liknande ställning i förhållande till andra juridiska personer,

3. tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och där-

med sammanhängande tjänster till en fysisk person, en juridisk person eller
en trust eller en liknande juridisk konstruktion,

4. förvaltning av en trust eller en liknande juridisk konstruktion, och
5. funktion som nominell aktieägare för någon annans räkning eller

åtgärder som syftar till att någon annan ska ha en sådan funktion, med
undantag för uppdrag åt en juridisk person som är noterad på en reglerad
marknad.

2 kap.
6 §
4 En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�13 får
inte tillhandahålla anonyma konton, motböcker eller värdefack.

7 § En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�13 får
inte etablera eller upprätthålla korrespondentförbindelser med brevlåde-
banker och ska se till att sådana förbindelser inte heller etableras eller upp-
rätthålls med institut som tillåter att deras konton används av sådana banker.

3 kap.
5 §
5 En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 15 ska,
utöver vad som följer av 4 § första stycket, vidta åtgärder för kundkännedom

1. vid enstaka transaktioner som avser utbetalning av vinster eller betal-

ning av insatser som uppgår till ett belopp motsvarande 2 000 euro eller mer,
och

2. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 2 000 euro

och som verksamhetsutövaren inser eller borde inse har samband med en
eller flera andra transaktioner som tillsammans uppgår till minst detta
belopp.

6 §6 En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 16 ska,
i stället för vad som följer av 4 §, vidta åtgärder för kundkännedom

1. vid etableringen av en affärsförbindelse, om det när förbindelsen ingås

är sannolikt eller under förbindelsens gång står klart att utbetalt eller mot-
taget belopp i kontanter inom ramen för affärsförbindelsen uppgår till mot-
svarande 5 000 euro eller mer,

2. vid enstaka transaktioner där utbetalt eller mottaget belopp i kontanter

uppgår till ett belopp motsvarande 5 000 euro eller mer, och

3. vid transaktioner där utbetalt eller mottaget belopp i kontanter under-

stiger ett belopp motsvarande 5 000 euro och som verksamhetsutövaren
inser eller borde inse har samband med en eller flera andra transaktioner i
kontanter som tillsammans uppgår till minst detta belopp.

4 Senaste lydelse 2019:774.
5 Senaste lydelse 2018:1148.
6 Senaste lydelse 2018:1148.

background image

4

SFS

2021:903

18 §7 När en korrespondentförbindelse som innefattar betalning etableras
mellan en verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�13 och
ett kreditinstitut eller finansiellt institut från ett land utanför EES, ska
verksamhetsutövaren utöver åtgärder enligt 7, 8 och 10�13 §§ åtminstone

1. inhämta tillräckligt med information om motparten för att kunna förstå

verksamheten och utifrån offentligt tillgänglig information bedöma mot-
partens anseende och tillsynens kvalitet,

2. bedöma motpartens kontroller för att förhindra penningtvätt och

finansiering av terrorism,

3. dokumentera respektive instituts ansvar att vidta kontrollåtgärder och

de åtgärder som det vidtar,

4. inhämta godkännande från en behörig beslutsfattare innan korrespon-

dentförbindelsen ingås, och

5. förvissa sig om att motparten har kontrollerat identiteten på kunder som

har direkt tillgång till konton hos kreditinstitutet eller det finansiella
institutet och fortlöpande följer upp dessa kunder samt på begäran kan lämna
relevanta kunduppgifter.

22 §8 Med utomstående enligt 21 § avses

1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 §

första stycket 1�3, 5�8 och 10�15 eller motsvarande verksamhet, auktori-
serade eller godkända revisorer och advokater som är etablerade inom EES,
och

2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 §

första stycket 1�3, 5�8 och 10�15 eller motsvarande verksamhet, auktori-
serade eller godkända revisorer och advokater som är etablerade utanför
EES, om de

a) tillämpar bestämmelser om kundkännedom och bevarande av hand-

lingar som motsvarar kraven i denna lag, och

b) står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs.

25 §9 En verksamhetsutövare som tillhandahåller konto som kunden
innehar i syfte att förvalta medel som tillhör kundens verkliga huvudman
behöver inte vidta de åtgärder för kundkännedom som avses i 8 § i fråga om
den verkliga huvudmannen, om kunden

1. är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges i 1 kap.

2 § första stycket 1�3, 5�8 och 10�15 eller motsvarande verksamhet,
auktoriserad eller godkänd revisor, advokat eller advokatbolag med hemvist
inom EES,

2. är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges 1 kap. 2 §

första stycket 1�3, 5�8 och 10�15 eller motsvarande verksamhet, auktori-
serad eller godkänd revisor, advokat eller advokatbolag med hemvist utanför
EES, och

a) tillämpar bestämmelser om kundkännedom och bevarande av hand-

lingar som motsvarar kraven i denna lag, och

b) står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs, eller
3. till följd av föreskrift i lag eller annan författning är skyldig att hålla

medel som förvaltas för någon annans räkning avskilda från egna tillgångar
och medel.

7 Senaste lydelse 2019:774.
8 Senaste lydelse 2018:1148.
9 Senaste lydelse 2019:1254.

background image

5

SFS

2021:903

Första stycket får tillämpas endast om den risk som kan förknippas med

kunden enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg och om verksamhetsutövaren utan
dröjsmål på begäran kan få del av uppgift om identiteten hos den för vars
räkning kunden förvaltar medlen och den dokumentation som ligger till
grund för uppgifterna.

32 §10 Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�13 får
ta emot betalning med ett anonymt betalningsinstrument som getts ut i ett
land utanför EES bara om instrumentet uppfyller kraven i 31 §.

4 kap.
9 §
11 Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter
eller anställda får inte för kunden eller för någon utomstående obehörigen
röja att en bedömning enligt 2 § utförs, har utförts eller kommer att utföras
eller att uppgifter har lämnats enligt 3 eller 6 §.

Som obehörigt röjande avses inte att
1. uppgifter lämnas till en tillsynsmyndighet eller en brottsbekämpande

myndighet,

2. uppgifter lämnas mellan verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 §

första stycket �13 med hemvist i EES och som ingår i samma koncern eller
mellan sådana verksamhetsutövare och deras filialer och dotterföretag
belägna i ett land utanför EES, förutsatt att filialerna och dotterföretagen
utanför EES tillämpar gemensamma rutiner som fastställts enligt 2 kap. 8
eller 9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där filialen
finns eller dotterföretaget har hemvist,

3. uppgifter lämnas mellan advokater, andra oberoende jurister, revisorer,

tillhandahållare av bokföringstjänster, skatterådgivare och fastighets-
mäklare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2015/849, i den ursprungliga lydelsen, eller likvärdiga bestämmelser i ett
land utanför EES och som är anställda eller på annat sätt verksamma inom
samma juridiska person eller olika juridiska personer med gemensamt
ägande, gemensam ledning eller gemensam efterlevnadskontroll,

4. uppgifter som rör samma kund och samma transaktion och som

omfattar fler än en verksamhetsutövare lämnas mellan sådana juridiska och
fysiska personer som anges i 1 kap. 2 § första stycket 1�13 och 18�22,
förutsatt att de tillhör samma verksamhets- eller yrkeskategori och omfattas
av skyldigheter i fråga om tystnadsplikt och skydd för personuppgifter som
följer av denna lag, och

5. en kund får kännedom om att åtgärder enligt första stycket vidtas eller

kan komma att vidtas, när ett röjande inte kan undvikas till följd av verk-
samhetsutövarens skyldighet att avstå från en transaktion, att avstå från att
inleda en affärsförbindelse eller att avsluta en affärsförbindelse enligt 3 kap.
1�3 §§.

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten enligt

första stycket finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

10 Senaste lydelse 2019:774.
11 Senaste lydelse 2019:608.

background image

6

SFS

2021:903

5 kap.
9 §
Förbudet i 8 § gäller inte samkörning av register med en filial till en
verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�13 som är
etablerad i ett land utanför EES, om kraven enligt 2 kap. 10 och 11 §§ är
uppfyllda i fråga om filialen.

Förbudet i 8 § gäller inte heller samkörning av register som sker mellan

verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�13 och som
ingår i samma koncern, om verksamhetsutövarna har hemvist i Sverige eller
inom EES.

Om en verksamhetsutövare som avses i andra stycket har hemvist i ett

land utanför EES gäller andra stycket om kraven enligt 2 kap. 10 och 11 §§
är uppfyllda i fråga om den verksamhetsutövaren.

7 kap.
1 §
12 Detta kapitel tillämpas i fråga om tillsyn över och ingripanden mot
verksamhet som avses i 1 kap. 2 § första stycket 16, 19, 20 och 22�24.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-
skrifter om vilka myndigheter som utövar tillsyn enligt detta kapitel.

Bestämmelser om tillsyn över och ingripanden mot verksamhet som avses

i 1 kap. 2 § första stycket 21 finns i 8 kap. rättegångsbalken och i 7 a kap.
denna lag.

Bestämmelser om tillsyn över och ingripanden mot annan verksamhet

som avses i 1 kap. 2 § första stycket finns i de lagar som reglerar dessa verk-
samhetsutövare.

8 kap.
1 §
13 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. undantag för vissa speltjänster från tillämpning av lagen eller bestäm-

melser i den,

2. innehållet i och omfattningen av den allmänna riskbedömningen enligt

2 kap. 1 § och om faktorer som kan tyda på låg eller hög risk för penningtvätt
eller finansiering av terrorism,

3. undantag från kravet på dokumenterade riskbedömningar enligt 2 kap.

2 §,

4. riskklassificering av kunder enligt 2 kap. 3 §, inbegripet faktorer som

kan tyda på låg eller hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

5. innehållet i och omfattningen av interna och gemensamma rutiner

enligt 2 kap. 8 och 9 §§,

6. innehållet i rutiner för lämplighetsprövning enligt 2 kap. 13 §,
7. dokumentation av genomförda utbildningar och vilken information och

utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 2 kap. 14 §,

8. nödvändiga åtgärder och rutiner enligt 2 kap. 15 § och 6 kap. 4 a §,
9. åtgärder för identitetskontroll enligt 3 kap. 7 och 8 §§,
10. vad som avses med förenklade åtgärder för kundkännedom och i vilka

situationer som förenklade åtgärder är tillåtna enligt 3 kap. 15 §,

11. vad som avses med skärpta åtgärder för kundkännedom och i vilka

situationer som skärpta åtgärder ska vidtas enligt 3 kap. 16 och 17 §§,

12. hur rapportering till Polismyndigheten ska göras enligt 4 kap. 3 §,
13. hur uppgifter ska lämnas enligt 4 kap. 6 §,

12 Senaste lydelse 2019:774.
13 Senaste lydelse 2019:774.

background image

7

SFS

20221:903

14. system för uppgiftslämning enligt 4 kap. 7 §,
15. bevarande av handlingar och uppgifter enligt 5 kap. 3 §,
16. förutsättningarna för förlängt bevarande av handlingar och uppgifter

enligt 5 kap. 4 §,

17. innehållet i och omfattningen av rutiner för intern kontroll och modell-

riskhantering enligt 6 kap. 1 §,

18. kriterierna för när funktioner som avses i 6 kap. 2 § första stycket ska

inrättas samt de krav som ska gälla i fråga om funktionernas organisation,
befogenheter och oberoende,

19. organisation, kompetens, befogenheter, funktion och oberoende för

den centrala kontaktpunkten enligt 6 kap. 3 §,

20. det särskilda rapporteringssystemet enligt 6 kap. 4 §, och
21. skyldighet för verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första

stycket 1�13 att periodiskt eller på begäran lämna uppgifter om sin verk-
samhet, sina kunder och andra förhållanden som är nödvändiga för att
tillsynsmyndigheter ska kunna bedöma den risk som kan förknippas med de
verksamhetsutövare som står under tillsyn.

Denna lag träder i kraft den 10 november 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.