SFS 2010:1868 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2010:1868 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
101868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2009:62) om åt-

gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande ly-
delse.

1 kap.

2 §

2

Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkrings-

förmedling, ifråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av
andra än anknutna försäkringsförmedlare,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt

fastighetsmäklarlagen (1995:400),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat re-

visionsbolag,

11. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster men som inte omfattas av 10,

12. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),

13. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advo-

katbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första
stycket,

1 Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57.

2 Senaste lydelse 2010:764.

SFS 2010:1868

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1868

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

14. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i

13, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

15. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 10�14,

16. yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försälj-

ning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar
15 000 euro,

17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, eller

18. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal-

tjänster utan att vara betalningsinstitut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.