SFS 2021:1192 Lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område / SFS 2021:1192 Lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS2021-1192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5

6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av

personuppgifter inom brottsdatalagens område

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2018:1693) om
polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska
ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
Denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter enligt

1. vapenlagen (1996:67),
2. lagen (1998:620) om belastningsregister,
3. lagen (1998:621) om misstankeregister,
4. lagen (2006:444) om passagerarregister,
5. lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas,
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den

28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för
återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlems-
staterna,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens infor-
mationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av
konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och
upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens
informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt
samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU, eller

9. lagen (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s för-

ordningar om Schengens informationssystem och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till den lagen.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9, rskr. 2021/22:59.

SFS

2021:1192

Publicerad
den

9 december 2021

background image

SFS

2021:1192

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.