SFS 2022:615 Lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område / SFS 2022:615 Lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS2022-615.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av

personuppgifter inom brottsdatalagens område

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 3 § och 5 kap. 22 § lagen
(2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdata-
lagens område ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, lagen
(2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen och lagen
(2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen samt i före-
skrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns det
särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i dessa
författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för
bestämmelserna i denna lag.

5 kap.
22 §
Personuppgifter i det internationella registret får inte behandlas
längre än tre år efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna
behandlades i avslutades.

Personuppgifter i registret får dock behandlas i fem år efter registreringen

om uppgifterna avser en begäran enligt artikel 12 i Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av
bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och
andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott
och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF, i den ursprungliga
lydelsen.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

1 Prop. 2021/22:127, bet. 2021/22:JuU39, rskr. 2021/22:317.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande
av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för
att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut
2000/642/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2022:615

Publicerad
den

1 juni 2022

background image

SFS

2022:615

2

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Johan Stensbäck
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.