SFS 2018:1696 Lag om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område / SFS 2018:1696 Lag om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS2018-1696.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när Skatteverket
i egenskap av behörig myndighet behandlar personuppgifter i syfte att
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda brott.

Personuppgiftsansvar
2 §
Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av
personuppgifter som myndigheten utför.

Behandling av uppgifter om juridiska personer
3 §
Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också
vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

1. 2 § om personuppgiftsansvar,
2. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
3. 3 kap. 2 § om gemensamt tillgängliga uppgifter, och
4. 4 kap. 1�4, 7 och 8 §§ om längsta tid som personuppgifter får

behandlas.

Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer i brottsdata-

lagen (2018:1177) gäller också vid sådan behandling:

1. 2 kap. 2 § om diarieföring och handläggning i vissa fall,
2. 2 kap. 3 § andra stycket om ändamålet med behandlingen,
3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas,
4. 2 kap. 4 och 22 §§ om behandling för nya ändamål, och
5. 3 kap. 6 § om tillgången till personuppgifter.

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling
Rättsliga grunder
1 §
Skatteverket får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att
myndigheten ska kunna utföra följande uppgifter:

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
2. utreda brott, eller
3. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1696

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

Behandling för nya ändamål
2 §
Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behandlas med
stöd av 1 § för nya ändamål regleras i 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdatalagen
(2018:1177).

Särskilda upplysningar
3 §
Bestämmelserna om särskilda upplysningar i 2 kap. 3 § andra stycket,
9 och 10 §§ brottsdatalagen (2018:1177) gäller endast vid behandling av
personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap.
2 §.

Sökning
Känsliga personuppgifter
4 § Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att
uppgifter som beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

5 § Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte
sökning i syfte att få fram ett urval av personer grundat på etniskt ursprung,
om sökningen görs i personuppgifter som inte har gjorts gemensamt
tillgängliga.

Beskattningsdatabasen
6 § I lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet finns bestämmelser om beskattningsdatabasen. Vid
sökning i beskattningsdatabasen som görs för att utföra en uppgift som anges
i 1 § får endast uppgift om namn, personnummer eller samordningsnummer
användas.

Utlämnande av personuppgifter
7 §
Personuppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell
överenskommelse som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

8 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �&kla-
garmyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket har, trots sekretess enligt
21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt
tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §, om den mottagande myndigheten
behöver uppgifterna för ett syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen
(2018:1177).

9 § Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom
direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Elektroniskt utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den

utsträckning som anges i 3 kap. 6 §.

Rätt att meddela föreskrifter
10 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om

1. att personuppgifter får lämnas ut i andra fall än som anges i 7 och 8 §§,

och

2018:1696

background image

3

SFS

2. begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt

enligt 9 § första stycket.

3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter
Allmän bestämmelse
1 §
Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av
personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd
av 2 §. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte
som gemensamt tillgängliga.

Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap.

2 § brottsdatalagen (2018:1177).

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga
2 §
Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga:

1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig

verksamhet, om den misstänkta verksamheten

a) innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer,

eller

b) sker systematiskt.
2. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning av brott.
3. Uppgifter som behandlas i syfte att fullgöra internationella åtaganden,

om det krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.

Särskilda upplysningar
3 §
Om uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga direkt kan
hänföras till en person som inte är misstänkt för att ha utövat eller komma
att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § 1, ska det genom en
särskild upplysning eller på något annat sätt framgå att personen inte är
misstänkt.

Uppgifter om en person som kan antas ha direkt samband med sådan

brottslig verksamhet som avses i 2 § 1 ska förses med en upplysning om
uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak, om det inte
på grund av omständigheterna är onödigt.

Sökning
4 §
Vid sökning i automatiserade behandlingssystem på namn, person-
nummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar i
uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får endast sådana uppgifter
tas fram som anger att den sökta personen

1. är anmäld för brott,
2. är eller har varit misstänkt för brott,
3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig

verksamhet som avses i 2 § 1,

4. har anmält ett brott,
5. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,
6. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har

lämnat uppgifter eller yttrande,

7. har gett in eller tillhandahållits en handling,
8. har bedömts kunna komma att möta ett ingripande med grovt våld, eller
9. är eller har varit registrerad som funktionär i en eller flera juridiska

personer vilka kan antas ha samband med brottslig verksamhet.

2018:1696

background image

4

SFS

5 § Bestämmelserna i 4 § gäller inte vid sökning i en viss handling eller i
ett visst ärende.

Bestämmelserna i 4 § gäller inte heller vid sökning som görs av särskilt

angivna tjänstemän

1. när de utför beredningsuppgifter i underrättelseverksamhet och arbetet

befinner sig i ett inledande skede,

2. i syfte att i underrättelseverksamhet bearbeta och analysera

personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 § 1
eller 2 och som enbart dessa tjänstemän har tillgång till, eller

3. i syfte att utreda brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller

mer.

Direktåtkomst
6 §
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �&kla-
garmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får för ett syfte som
anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177) medges direktåtkomst till
personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 §.

Rätt att meddela föreskrifter
7 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om ytterligare undantag från 4 §, utöver vad som framgår av 5 §.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. begränsning av tillgången till sådana personuppgifter som avses i 4 §,
2. under vilka förutsättningar sökning får utföras med stöd av 5 §, och
3. omfattningen av direktåtkomst enligt 6 § och om behörighet och

säkerhet vid sådan åtkomst.

4 kap. Längsta tid som personuppgifter får behandlas
Allmän bestämmelse
1 §
Detta kapitel gäller bara för automatiserad behandling.

Av 2 kap. 17 § första stycket brottsdatalagen (2018:1177) framgår det att

personuppgifter inte får behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga
2 §
Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga får inte
behandlas längre än

1. ett år efter det att ärendet avslutades, om de behandlas i ett ärende, eller
2. ett år efter det att de behandlades automatiserat första gången, om de

inte kan hänföras till ett ärende.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning av brott.

Gemensamt tillgängliga uppgifter i ärenden om utredning av brott
3 §
Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda gärningen
inte utgör ett brott, får personuppgifter som finns i anmälan och som har
gjorts gemensamt tillgängliga inte längre behandlas för ändamål inom denna
lags tillämpningsområde. Om en brottsanmälan i annat fall inte har lett till
förundersökning eller annan motsvarande utredning, får personuppgifterna

2018:1696

background image

5

SFS

inte behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde när åtal
inte längre får väckas för brottet.

4 § Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning,
får personuppgifter som finns i förundersökningen och som har gjorts
gemensamt tillgängliga inte behandlas för ändamål inom denna lags
tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då
domstolens avgörande fick laga kraft.

Om en förundersökning har lagts ner eller avslutats på annat sätt än genom

åtal, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas för ändamål
inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det
kalenderår då åklagarens eller förundersökningsledarens beslut meddelades.

Första och andra styckena gäller även personuppgifter i andra utredningar

som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

5 § Om en förundersökning mot en person har lagts ned, om ett åtal har
lagts ned eller om en frikännande dom har fått laga kraft, får personen inte
längre vara sökbar som misstänkt.

�vriga gemensamt tillgängliga uppgifter
6 §
Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av
3 kap. 2 § 1 eller 3 får som längst behandlas under den tid som anges i 7 och
8 §§.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av 7 och 8 §§.

7 § Personuppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig
verksamhet som anges i 3 kap. 2 § 1 får inte behandlas längre än tre år efter
utgången av det kalenderår då registreringen avseende personen gjordes.
Personuppgifter som kan antas ha samband med brottslig verksamhet som
innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller mer får inte
behandlas längre än fem år efter utgången av det kalenderår då
registreringen gjordes. Om en ny registrering beträffande personens
anknytning till brottslig verksamhet görs före utgången av de tidsfristerna,
får de uppgifter som redan finns om personen fortsätta att behandlas så länge
någon av uppgifterna får behandlas.

8 § Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § 3 får inte
behandlas längre än ett år efter utgången av det kalenderår då ärendet som
uppgifterna behandlades i avslutades.

Rätt att meddela föreskrifter
9 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. att vissa kategorier av personuppgifter får fortsätta behandlas för

ändamål inom denna lags tillämpningsområde under längre tid än vad som
anges i 3, 4, 7 och 8 §§,

2. att personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse

eller vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål under längre tid än
vad som anges i 2 § första stycket, 7 och 8 §§, och

3. begränsning av behandlingen av personuppgifter för ändamål inom

denna lags tillämpningsområde vid digital arkivering.

2018:1696

background image

6

SFS

5 kap. �vriga bestämmelser
Administrativa sanktionsavgifter
1 §
En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid
överträdelse av bestämmelserna i

1. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
2. 3 kap. 3 § om särskilda upplysningar, eller
3. 4 kap. 2�4, 7 eller 8 § om längsta tid som personuppgifter får

behandlas.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Skadestånd
2 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

�verklagande
3 §
Bestämmelser om överklagande finns i 7 kap. brottsdatalagen
(2018:1177).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom lagen upphävs skattebrottsdatalagen (2017:452).
3. En sanktionsavgift enligt 5 kap. 1 § får beslutas endast för överträdelser

som har skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND

(Finansdepartementet)

2018:1696

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.