SFS 1981:468

810468.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den löjuni 1981

Lag

SFS 1981:468

om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64);

utkom från trycket

utfärdad den 27 maj 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 och 7§§ narkotikastrafflagen

(1968:64) skall ha nedan angivna lydelse.

6 § Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag eller vär­
det därav samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkat, om det ej

är uppenbart obilligt. Detsamma gäller förlag för sådant brott eller dess

värde, om förlaget mottagits och mottagandet utgör brott enligt denna lag.

Föremål som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag e ller

dess värde får förklaras förverkat, om det är påkallat til! förebyggande av
brott eller eljest särskilda skäl föreligger.

Injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i män­

niskokroppen och som påträffas hos någon som har begått brott enligt den­
na lag eller i ett utrymme som disponeras av honom eller påträffas i förbin­

delse med narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag, skall,
oavsett vem föremålet tillhör, förklaras förverkade, om det ej är uppenbart
obilligt.

7

Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad enligt

6§, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvi­

kelser.

Bestämmelsen att åtal skall väckas inom viss tid gä ller ej i annat fall än

då rätten utsatt sådan tid.

Bestämmelserna i 2§ 1 och 3 sam t 3 § lagen (1958: 205) om förverkande

av alkoholhaltiga drycker m. m. skall tillämpas på motsvarande sätt då be­
slag har skett av narkotika, injektionssprutor eller kanyler. Tiden för att
anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet. Regering­

en eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare före­
skrifter om förfarandet med n arkotika som tagits i beslag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

' Prop. 1980/81; 106, JuU 1980/81:38, rskr 1980/81:380.

Senaste lydelse 1980:28.

779

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.