SFS 1988:286

880286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:286

Utkom från trycket

den 31 maj 1 988

Lag

om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64);

utfardad den 19 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 2, 4 och 5 §§ narkotikast raff­

lagen (1968:64) skall ha följande ly delse.

1

Den som olovligen

1. överlåter narkotika,

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,

3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar an­

nan sådan befattning med n arkotika som inte är avsedd för eget bruk,

5. bjuder ut narkotika till försäl jning, förvarar eller befordrar vederlag

för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar

någon a nnan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotika­

handel, eller

I 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkoti ka

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i

högst tre år.

2

�r brott som avses i I § att anse som ringa, döms till böter eller

fängelse i högst sex månader. Bestod gärningen endast i eget bruk av

narkotika, döms till bö ter. Om en sådan gärning har uppdagats genom att

gärningsmannen sökt eller underkastat sig vård eller någon annan behand­
ling, skall inte dömas till ansvar.

4

För försök eller förberedelse till n arkotikabrott eller grovt narkoti­

kabrott liksom för stämpling till n arkotikabrott, som inte är att anse som
ringa, eller till grovt narkotikabrott döms, om gärningen avser annan
befattning än som avses i 1 § 6, till ans var enligt 23 kap. b rottsbalken.

i

5

Har flera medverkat till brott som avses i 1 -4 §§ och innefattar

gärningen inte endast befattning enligt 1 § 6, gäller bestämmelserna i 23

kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

752

Prop. 1987/88:71, JuU 13. rskr. 280.

Senaste lydelse 1985:9.

Senaste lydelse 1985:9.

Senaste lydelse 1985:9.

Senaste lydelse 198 3: 363.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.